28 Temmuz 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32262

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan “10 katı” ibaresi “5 katı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 31/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.