27 Temmuz 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32261

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt-kabul, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, mezuniyet ve kayıt silme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi saatleri ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının, kredi saatleri toplamına bölümü ile elde edilen değeri,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System–ECTS),

c) Baş Koordinatör: Eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve dönem koordinatörlerinin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ç) Dekan: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dönem: Altı yıllık eğitim-öğretim sürecinde en az otuz iki haftadan oluşan her bir sınıfı,

e) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim-öğretim programını ve işleyişini düzenlemek ve yürütülmesini koordine etmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Derslerin ve sınavların yürütüleceği eğitim programı ve akademik takvimin son şeklini hazırlayan komisyonu,

g) Eşdeğer ders programı: Tıp fakültelerinde izlenen kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim programlarının; uygulanan sistem, derslerin ismi ve içerikleri ile ders saati sayıları bakımından birbirleriyle eşdeğer düzeyde olmasını,

ğ) Fakülte: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) İntörnlük dönemi: Klinik bilimler dönemini tamamlayan öğrencilerin zorunlu ve seçmeli olarak belirli anabilim dallarında staj programı çerçevesinde klinik, poliklinik, ameliyathane ve saha çalışmalarını kapsayan kesintisiz on iki ay süre ile çalıştığı Dönem VI’yı içeren ön hekimlik sürecini,

i) Klinik bilimler dönemi: Klinik öncesi dönemi tamamlayan öğrencilerin klinik stajlarını aldıkları Dönem IV ve V’i kapsayan iki yıllık eğitim-öğretim sürecini,

j) Klinik bilimlere giriş dersi (KBGD): Dönem III’te semiyoloji ve temel muayene usullerinin yer aldığı klinik eğitime hazırlık temelli ders kurullarının tematik akışı içinde yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyon çerçevesinde bir araya toplanmış anabilim dallarının her biri tarafından kuramsal ve uygulamalı olarak verilen konular bütününü,

k) Klinik öncesi dönem: Dönem I, II ve III’te temel tıp ve klinik bilimlerin entegrasyonuyla oluşan eğitim-öğretim programlarının kuramsal ve uygulamalı olarak okutulduğu üç yıllık eğitim-öğretim sürecini,

l) Klinik uygulama dersi: Klinik bilimler döneminde klinik temelli stajların tematik akışı içinde yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyon çerçevesinde anabilim dalları tarafından kuramsal ve uygulamalı olarak verilen konular bütününü,

m) Kurul ve kurul sorumlusu: Klinik öncesi ve klinik bilimler dönemlerinde katılımcı öğretim üyeleri tarafından verilen, eğitim programının tematik akışı içinde bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamaları tanımlayan staj veya ders kurulunu ve kurul çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

n) Modül: Kurul veya staj içerisinde, bir konunun multidisipliner yaklaşımla ele alındığı ve seminer, probleme dayalı öğrenme, olgu tartışması, takım çalışmasına dayalı öğrenme gibi interaktif yöntemlerin kullanıldığı öğretim uygulamalarını,

o) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Üniversite ortak zorunlu derslerini,

ö) Ölçme Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Eğitim-öğretim yılı içinde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemlerini takip eden, sınavların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve varsa uygulamalardaki sorunların çözümü için öneriler sunan, öğretim üyelerini bu konuda bilgilendiren Eğitim Komisyonu ve Dekanlık ile eşgüdümlü olarak çalışan kurulu,

p) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Ders kurulları içerisinde seçilmiş bir konunun multidisipliner yaklaşımla değerlendirildiği, öğrencilere bilgiyi derinlemesine anlama, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim yöntemini,

r) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

s) Seçmeli ders ve sorumlusu: Eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen dersi ve dersin kapsamı, yeterlilik kriterleri ile not oluşturma esaslarını belirleyen öğretim üyesini,

ş) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

t) Staj ve sorumlusu: Klinik bilimler döneminde; kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan klinik temelli eğitim programını, intörnlük döneminde; zorunlu veya seçmeli anabilim dallarınca klinik, poliklinik, ameliyathane ve sahada yürütülen pratik esaslı eğitim programını ve staj çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

u) Temel tıp bilimleri dersi (TTBD): Dönem I ve II’de molekül/hücre/doku/organ ve sistem temelli ders kurullarının tematik akışı içinde yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyon çerçevesinde bir araya toplanmış anabilim dallarının her biri tarafından kuramsal ve uygulamalı olarak verilen konular bütününü,

ü) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

v) Üniversite Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

z) Zorunlu ders: Öğrencilerin eğitim-öğretim programında yer alan ve almak zorunda oldukları dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Kayıt-Kabul, Kayıt Yenileme, Muafiyetler ve Tebligat

Öğrenci işleri

MADDE 5- (1) Kayıt-kabul, kayıt yenileme, kayıt dondurma, kayıt silme, izin ve raporlar, yatay ve dikey geçişler, diploma, mazeret ve öğrenci ile ilgili benzer her türlü işlemler fakülte öğrenci işleri birimi tarafından yürütülür.

Kayıt-kabul ile ilgili genel esaslar

MADDE 6- (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

(2) Öğrencilerin aşağıda belirtilen koşullardan bir tanesini sağlamaları durumunda Fakülteye kayıt işlemleri yapılır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanmış olması ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmaması.

b) Yatay geçiş işlemi sonucunda Fakülteye kayıt yaptırmasına karar verilmiş olması.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yeniden Fakülteye başvurusunun kabul edilmiş olması.

Kayıt işlemleri

MADDE 7- (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayı, Rektörlükçe belirlenen başvuru şekli ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle birlikte başvurmak zorundadır. Ancak; hayati tehlikesinin bulunması ya da ulaşımını engelleyen bir sağlık sorununu belgelemesi halinde belgelerin geçerliliğinin Dekanlık tarafından onaylanmasını müteakip noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kayıt yaptırabilir. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya e-Devlet onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci adayı kayıt işlemleri için belirlenen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder, katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

(3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sahte veya yanlış belge kullandığı belirlenen veya herhangi bir eylem veya işlemi ile Üniversiteyi yanılttığı tespit edilen adayların kayıtları yapılmış olsa dahi süreye bakılmaksızın iptal edilir.

Kimlik kartı ve akademik danışman

MADDE 8- (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden kimlik kartları geri alınır ve öğrencilerin özlük dosyalarında saklanır.

(2) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenciye öğrenim süresi boyunca akademik ve sosyal yaşamına rehberlik yapmak, varsa psikolojik problemlerin çözümünde yol göstermek amacıyla bir danışman öğretim üyesi atanır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 9- (1) Her yıl kayıt yenileme işlemleriyle ilgili süreç, Fakülte internet sitesinde ve öğrenci işleri birimi panolarında ilan edilir. Bireysel bildirim yapılmaz. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akademik takvimde belirtilen süre içinde yıllık olarak alınan katkı payı/öğrenim ücretini ders sayısından bağımsız olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda yatırdıktan sonra kaydını yenilemekle yükümlüdür. Bu süre içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini ödedikten sonra Fakülteden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencinin o yılla ilgili katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez. Ancak, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerden alınan bu ücretler geri ödenir.

(4) Katkı payını ödemeyen ve/veya kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez, öğrenci haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payını ödemediği ve/veya kayıt yenilemediği yıl/yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(5) Azami süreler içinde katkı payının ödenmemesi ve/veya kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin kaydı silinmez. Ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına Yönetim Kurulu karar verir.

Yatay-dikey geçişler, devam, ders uyumu ve muafiyetler

MADDE 10- (1) Yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakültede uygulanan sistem ve ders içerikleri ile eşdeğer ders programına sahip tıp fakültelerinden sadece dönem başında gerçekleştirilir. Yatay geçişlerde ortak zorunlu derslerde başarılı olma şartı aranır. Yatay geçişle katılan öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki fakültede geçirdiği süre ile birlikte değerlendirilir ve bu süre dokuz yıllık azami süreyi geçemez.

(2) Yatay geçişi kabul edilen veya girdiği ÖSYM sınavında Fakülteye girme hakkı kazanıp kayıt yaptıran öğrencinin devam, ders uyumu ve muafiyetlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen kanuni süre içinde öğrenimine devam eder.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dallarından alınan görüşleri de değerlendirerek öğrencinin uyum/muafiyet durumunu karara bağlar. Talep ettiği tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki Fakültede geçirdiği süre ile birlikte değerlendirilir ve bu süre dokuz yıllık azami süreyi geçemez.

(3) Öğrenci ders uyum/muafiyet talebini kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içinde yapmak zorundadır.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 11- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

Tebligat ve iletişim adresi bildirme

MADDE 12- (1) Öğrenci, kendisi ile iletişimin sağlanması için gerekli telefon, ikamet adresi ve e-posta gibi iletişim bilgilerini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür.

(2) Her türlü tebligat; öğrencinin bildirdiği iletişim adreslerine gönderilmek ve fakülte öğrenci işleri birimi tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(3) Öğrenci iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde Dekanlığa bir dilekçe ile bildirmek veya öğrenci bilgi sisteminde güncellemekle yükümlüdür. Değişiklikleri bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin kayıtlarda mevcut adreslerine tebliğ yapılmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13- (1) Fakülte eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 14- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlik seviye tespit sınavında başarılı olduktan sonra eğitim-öğretim programına başlar. Sınava girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrencilere ilişkin hususlarda, ilgili mevzuat ve Dekanlık önerisi üzerine Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 15- (1) Fakülte eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki ek süreler saklı kalmak üzere, öğrenimini en fazla dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Eğitim-öğretim modeli

MADDE 16- (1) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde; temel ve klinik tıp bilimlerinin kendi içinde, organ sistemleri bazında entegrasyonunu içeren yatay entegrasyon, temel tıp bilimleri ile klinik tıp bilimleri arasındaki bütünleşmeyi sağlayan dikey entegrasyon, biyopsikososyal yaklaşıma göre eğitim verilmesi ve öğrencilere de bu anlayışın aşılanmasını içeren derinlemesine entegrasyon ile PDÖ ve benzeri diğer interaktif öğrenme yöntemlerini içeren Karma Eğitim-Öğretim Modeli uygulanır. Altı yıllık süre içinde uygulanan bu model klinik öncesi, klinik bilimler ve intörnlük dönemlerinden oluşur.

a) Klinik öncesi dönem; ağırlıklı olarak temel ve klinik tıp disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya temalar temelinde ders kurulları şeklinde yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı, temel tıp bilimleri dersleri ve klinik bilimlere giriş derslerine ilaveten hekimlik uygulamaları ile derinlemesine entegrasyonun sağlandığı, profesyonel tutum ve davranışlar açısından öğrencileri klinik eğitim ve öğretime hazırlayan derslerin verildiği Dönem I, II ve III’ü kapsayan eğitim-öğretim sürecidir.

b) Klinik bilimler dönemi; öğrencinin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabildiği, beklenmeyen, ani durumlarda doğru yaklaşımları ortaya koyduğu ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini geliştirdiği klinik uygulama dersleri ve hekimlik uygulamalarından oluşan stajlar çerçevesinde Dönem IV ve V’i kapsayan eğitim-öğretim sürecidir.

c) İntörnlük dönemi; öğrencilerin klinik, poliklinik, ameliyathane uygulamaları ve saha çalışmalarında aktif olarak görev aldıkları stajlardan oluşan, kesintisiz olarak on iki ay süreyle devam eden Dönem VI’yı kapsayan ön hekimlik sürecidir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 17- (1) Fakültede eğitim-öğretim akademik takvime göre yapılır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültenin güz ve bahar yarıyılları öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile eğitim-öğretim programı ve sınav dönemlerini kapsayan akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı; klinik öncesi ve klinik bilimler dönemlerinde en az otuz iki haftalık süreyi kapsar. İntörnlük döneminde kesintisiz on iki ay devam eder.

Eğitim-öğretim süreci

MADDE 18- (1) Dönem öğrenim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla eğitim-öğretim programında yer alan kurul ve stajlarda, kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılan zorunlu ve seçmeli ders ve/veya stajlar, AKTS’ye uyum içinde düzenlenir.

(2) Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması Senatonun belirlediği esaslara göre yapılır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin ve stajların toplamı, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. Mezuniyet hakkı elde etmek için altı yılda toplam en az 360 AKTS kredisi alınması zorunludur.

(4) Kuramsal derslerin yanı sıra öğrenme yöntem ve teknikleri içerisinde; seminer ve PDÖ gibi interaktif yöntemler, ödev, proje, poster çalışması, klinik çalışma, bireysel çalışma ve kütüphane çalışması gibi etkinlikler yer alabilir.

(5) Uygulamalı dersler içinde poliklinik, klinik, acil servis, laboratuvar ve başka hastane/kuruluşlarda yapılan uygulamalar, temel hekimlik/mesleki beceri uygulamaları, hasta başı uygulamaları, hasta başı vizitleri, kanıta dayalı uygulamalar, laboratuvar çalışması, iletişim becerileri, atölye çalışması, alan çalışması, araştırma gezisi gibi etkinlikler yer alabilir.

(6) Öğrenciler klinik öncesi ve klinik bilimler dönemleri eğitim-öğretim yıllarında Senato tarafından onaylanan, Üniversite veya Fakülte seçmeli dersler havuzunda bulunan, seçmeli ders sorumlusu tarafından yürütülen en az iki adet seçmeli derste başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler seçmeli dersleri isteğe bağlı olarak kurum dışında yapabilir. Ancak, kurum dışında yapılan çalışmaların geçerli sayılabilmesi için öğrencinin başvurusunun Dekanlık tarafından önceden uygun bulunmuş olması gerekir.

(7) Dekanlık tarafından üç yıl süreyle yardımcıları ile birlikte baş koordinatör, dönem koordinatörleri, seçmeli dersler koordinatörü, kurul ve staj sorumluları görevlendirilir.

(8) Dekanlık, öğretim üyeleri ve öğrencilerden eğitim-öğretim sürecini değerlendirmelerini isteyebilir. Değerlendirme yöntemi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yapılandırılır ve sonuçlar Eğitim Komisyonuna sunulur.

(9) Baş koordinatör ve dönem koordinatörleri eşgüdümünde kurul ve staj sorumluları, kurul ve stajların öğrenme hedefleri doğrultusunda anabilim dallarıyla iş birliği içinde dikey ve yatay entegrasyonu ve işlerlik koşullarını dikkate alarak gelecek eğitim-öğretim yılında uygulamak üzere hazırladıkları taslak eğitim-öğretim programlarını her yıl nisan ayı içinde Eğitim Komisyonuna sunarlar. Bu taslak program, kurulların ve stajların adları ve sürelerini, derslerin kodu, adı ve içeriklerini, haftalık ders saatlerini, kredi değerlerini, sınav şekli ve tarihleri ile tüm öğretim etkinliklerini kapsar.

(10) Dekan başkanlığında toplanan mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, dönem koordinatörleri, seçmeli dersler koordinatörü, kurul ve staj sorumluları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanı ve/veya temsilci üyesi, ÖDK başkanı ve dönem öğrenci temsilcilerinden oluşan Eğitim Komisyonu her yıl nisan ayı sonunda akademik takvim ve eğitim-öğretim programı taslağını görüşür. Toplantıya Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu ve Fakülte Sekreteri de katılır.

(11) Eğitim Komisyonunda, eğitim-öğretim programı taslağı incelendikten ve değerlendirildikten sonra ya gerekçeli olarak değişiklik yapılmasına ya da uygulanmasına karar verilir. Son şekli verilen derslerin ve sınavların yürütüleceği eğitim-öğretim programı ve akademik takvim Fakülte Kurulunun onayı için Dekanlığa sunulur. Senato onayını müteakip açıklanan akademik takvim ve eğitim-öğretim programları her eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir hafta önce Dekanlık tarafından öğrencilere ilan edilir.

(12) İlgili kurulların önerisi ile eğitim-öğretim programında yer alan bazı derslerin ve sınavların uzaktan eğitim ile yürütülmesine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kriterler çerçevesinde Senato karar verir.

Ders, staj ve uygulamaların yürütülmesi

MADDE 19- (1) Ders, staj ve uygulamaların programla uyumlu olarak yürütülmesi ve koordinasyonundan Dekanlık sorumludur.

Devam zorunluluğu

MADDE 20- (1) Öğrencilerin kurullara, stajlara, seçmeli derslere, uygulamalara, laboratuvar çalışmalarına ve öğrenim birimleri tarafından uygun görülen etkinliklere devamı zorunludur. Öğrencinin kurul ve stajlara devamı, kurul ve staj sorumlusunun belirleyeceği yöntemle izlenir.

(2) Görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Klinik öncesi dönemde öğrenci, ders kurulları eğitim programı içindeki kuramsal ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi halde devamsız olarak kabul edilir. Devamsızlık durumunda öğrenci sınavlara alınmaz.

(4) Klinik bilimler döneminde öğrenci staj eğitim programı içindeki kuramsal ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Birden fazla anabilim dalının yer aldığı staj kurullarında herhangi bir anabilim dalı programının en az %50’sine devam etmeyen öğrenci staj kurulunun tamamından devamsız sayılır. Devamsızlık durumunda öğrenci sınavlara alınmaz.

(5) İntörnlük döneminde öğrencinin stajlarında yer alan her bir anabilim dalındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlaması zorunludur. Süre açısından eksik kalma ve/veya beceri kazanma açısından yetersiz olunması durumunda, ilgili staj sorumlusu tarafından uygun görülen ek staj süresi tüm stajları bittikten sonra öğrenciye tamamlatılır.

Fakülte dışında eğitim

MADDE 21- (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde Fakülte dışında eğitim alacak öğrenciler, ilgili değişim programı ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler.

(2) Birinci sınıf öğrencileri yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarından yararlanamazlar.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve kaydını yenilemiş olmaları koşuluyla öğrencilere; öğrenimlerine katkıda bulunacak, bilgi ve görgülerini artıracak imkanların doğması durumunda yurt içi veya yurt dışı öğrenci değişim programı ya da Üniversite veya Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamında yurt içi veya yurt dışındaki tıp fakültelerinde kurul veya staj eğitimi almaları için kabul edildiklerini belgelendirmeleri şartıyla Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak özel izin verilebilir.

(4) Bu öğrenciler yurt dışındaki tıp fakültesinden almış oldukları kurul veya stajlardan başarılı olmalarına, başarı notlarının değerlendirilmesine Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölüm görüşü üzerine Yönetim Kurulu karar verir. Not ortalaması hesabında denklik gözetilerek bu kurumlardan aldıkları not ve krediler esas alınır.

(5) Öğrenciler, bu programlardan en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler ve bu süre kanuni öğrenim süresi içindedir.

Özel öğrenci belgesi

MADDE 22- (1) Yurt dışındaki tıp fakültelerinden, öğrenci değişim programı çerçevesinde Fakülteye gelen öğrencilere seçtikleri kurul veya stajı ve başarı durumlarını gösteren bir özel öğrenci belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 23- (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında; baş koordinatör, dönem koordinatörleri, kurul ve staj sorumluları ile ÖDK başkanından oluşan Program Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu bir araya gelerek sınavların, derslerin amaç ve hedeflerine uyumlu olarak bilgi-beceri ve tutum ölçmeye yönelik çeşitlilikte olup olmadığını değerlendirir. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının sınav formatlarını, kuramsal ve uygulama sınav sayılarını, uygulama sınavlarının kuramsal sınavlara etki oranlarını, sınavlarda sorulacak soru sayılarını, her anabilim/bilim dalına düşen soru dağılımlarını ve soruların son toplanma tarihlerini belirler ve yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan eder.

(2) Sınav tarihleri her yıl akademik takvimde ilan edilir. Sınav programları sınavlardan en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrenciler, tüm sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır.

(3) Sınavlar; kurullarda ve stajlarda yazılı ve sözlü yapılmak üzere kuramsal ve uygulamalı sınavlar şeklinde düzenlenir. Kuramsal ve uygulamalı sınavlara katılımcı öğretim üyeleri ders saatleri ağırlığınca soru katkısında bulunur.

(4) Kuramsal sınavlarda klasik, çoktan seçmeli test, boşluk doldurmalı, açık uçlu ve benzeri tarzda sorular sorulabilir. Kurul veya staj içinde modül uygulaması varsa modülün kuramsal sınavlarda not ağırlığı %10’dur. Birden fazla öğretim üyesinin katılımı ile yürütülen kurul içi panel derslerin varlığında, derse ait sorular katılımcı öğretim üyeleri tarafından birlikte hazırlanır. Derslerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklardan öğrencilerin önceden haberdar edilmesi koşuluyla ders esnasında değinilmeyen ancak kaynaklarda yer alan konulardan da ağırlığı %20’yi geçmemek kaydıyla sorular sorulabilir.

(5) Uygulamalı sınavlar öğrencinin sözlü olarak bilgi ve becerisinin sorgulandığı sınavlardır. Kurul, birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülüyorsa sınav jürisi ortak olarak oluşturulabileceği gibi sınav her anabilim dalı tarafından ayrı olarak da yapılabilir. Sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından ve değerlendirme kriterleri ile yapılandırılmış şekilde uygulanır. Sınav sonunda her öğrenciye sorulan ortak sorular ve genel değerlendirmenin yer aldığı bir tutanak hazırlanarak kuramsal sınav evrakı ile birlikte öğrenci işleri birimine gönderilir.

(6) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli ders yerine, daha önce alıp da başarılı oldukları seçmeli derslerin dışında kalan başka bir seçmeli ders alabilirler.

(7) Kurul ve stajlardaki katılımcı öğretim üyeleri; işledikleri kuramsal ders saatleri içinde kendilerinin belirledikleri sürede öğrencilerde varsa öğrenme eksikliği ve/veya kavram yanılgılarını belirlemek, öğrencilerin çalışma alışkanlığı edinmesini ve öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak, kurul veya staj sonu sınavlarında başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla formatif değerlendirme yapabilirler. Bu değerlendirmenin sonuçları öğrenciler ve kurul veya staj sorumlusu ile paylaşılır ancak yapılan değerlendirmenin kurul veya staj sonu sınavlarına etkisi olmaz.

Sınavlarda uyulması gereken kurallar

MADDE 24- (1) Sınavlarda uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esaslar Dekanlık tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 25- (1) Klinik öncesi ve klinik bilimler dönemlerinde mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Alınan notların 4’lük sistemdeki karşılıkları, aşağıdaki tabloya göre dönüştürülür.

Değerlendirme

Harf Karşılığı

 

 

 

Not Aralığı

Notu

Başarı Notu

AKTS Notu

Anlamı

90-100

AA

4.00

A

Mükemmel/Pekiyi

85-89

BA

3,50

B

Çok İyi

80-84

BB

3,00

C

İyi

70-79

CB

2,50

D

Orta

60-69

CC

2,00

E

Geçer

55-59

DC

1,50

-

Başarısız

45-54

DD

1,00

-

Başarısız

44 ve altı

FF

0,00

FX

Başarısız

 

DZ

 

 

Devamsız

 

G

 

 

Sınava Girmedi

 

M

 

 

Muaf

 

YT

 

 

Yeterli

 

YZ

 

 

Yetersiz

a) 60 ve üzeri notlar ile yeterli (YT) notu alınması durumunda öğrenci başarılı kabul edilir.

1) Klinik öncesi dönemde her dönem yıl sonu başarı notu en az 60 olmalıdır. 60’ın altında not alan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından da 60 notu alamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

2) Klinik bilimler döneminde staj başarı notu en az 60 olmalıdır. 60’ın altında not alan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından da 60 notu alamayan öğrenci stajı tekrar eder.

3) İntörnlük döneminde ve seçmeli derslerde devam ve yeterlilik esastır. Yeterlilik kriterleri ve not oluşturma esasları staj sorumluları ve seçmeli ders sorumluları tarafından belirlenir.

b) 60’ın altı notlar ile yetersiz (YZ) notu alınması durumunda öğrenci başarısız kabul edilir.

1) Devamsızlık (DZ) durumunda başarı notu sıfır olarak kabul edilir.

2) Devamlı ancak sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş (G) öğrencinin notu sıfır olarak kabul edilir. Bu durumdaki dönem sonu sınavına girmeyen klinik öncesi dönem öğrencileri ile staj sonu sınavına girmeyen klinik bilimler dönemi öğrencilerinin bütünleme sınavına girme hakkı vardır.

c) Yükseköğretim kurumları arası yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olunan eşdeğer derslere sahip öğrenciler ile muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrenciler muaf (M) kabul edilir.

1) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar tabloda belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dâhil edilir.

ç) Harf notu ve sayısal not karşılığı olmayan derslerin notları yeterli (YT) olarak belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26- (1) Klinik öncesi ve klinik bilimler dönemlerinde öğrenci, sorular ile ilgili itirazlarını sınav bittikten sonraki bir iş günü içinde, sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilanından sonraki iki iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine bir dilekçe ile başvurarak yapar. Soruya itirazlar kurul/staj sorumlusu, kurul/staj sorumlu ÖDK üyesi ve itiraz edilen soru sahibi öğretim üyesinden oluşturulan komisyonda görüşülerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilan edilir. Maddi hata bulunmayan sonuçlar kesin sonuçlardır. Maddi hata sonucu meydana gelen not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeret, İzin ve Raporlar, Kayıt Dondurma İşlemleri

Mazeret

MADDE 27- (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Mazeretlerle ilgili müracaatlar, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini dayandırdığı belgelerle birlikte Dekanlığa yapılır.

(3) Bu süreyi aşan tarihte yapılan müracaatlar ve gecikmeli olarak sunulan raporlar geçersiz kabul edilir.

İzin ve raporlar

MADDE 28- (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla; bilimsel ve sportif faaliyetlere ya da yarışmalara katılmak için başvuran öğrenciler ancak Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılırlar.

(2) Üniversite hastanelerinden veya kamuya bağlı diğer sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alan öğrenciler raporda belirtilen süreler kadar izinli sayılırlar. Bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrencilerin, izinli veya raporlu oldukları süreler içinde giremedikleri ara sınav/vizeler için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde mazeret sınavı açılır.

Kayıt dondurma işlemleri

MADDE 29- (1) Haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bu sürede öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre boyunca katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz.

(2) Kayıt dondurma başvurusu, mazeretin oluştuğu ve belgelendiği tarihten itibaren beş  günü içinde Dekanlığa yapılır. Bu süre içinde başvurmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

(3) Sağlık sorunları dışında ikinci defa kayıt dondurma hakkı kullanılmaz.

(4) Öğrencilere, aşağıda belirtilen nedenlerle, başvurmaları halinde kayıt dondurmalarına izin verilebilir:

a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci  fıkrasının (d)  bendi uyarınca öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

b) Sağlık sorunu nedeniyle sağlık durumunun Üniversite hastaneleri ve kamu hastanelerinden alınan heyet raporu ile belgelendirilmesi.

c) Doğal afet gibi mücbir sebeplerde mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge koşuluyla öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılmasını gerektirmeyen bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet halinin olması ve/veya tutukluluk hali.

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde bu durumu heyet raporuyla belgelemesi.

f) Birinci ve altıncı sınıf öğrencileri hariç olmak üzere, katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış, kaydını yenilemiş olması koşuluyla, öğrencinin dil öğrenmek amacıyla yurt dışında bir dil merkezine kabul edildiğini belgelemesi.

g) Kanıtlanması şartıyla haklı ve geçerli benzer durumlar.

(5) Kaydı dondurulan öğrenciler, kayıt dondurma işlemlerinin sonunda mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yıl, yarıyıl ya da kurul veya stajın başından itibaren öğrenimlerine devam ederler.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Kayıt Silme İşlemleri

Mezuniyet belgesi ve diploma

MADDE 30- (1) Mezuniyet için öğrencinin 360 AKTS krediyi tamamlamış olması, tüm klinik öncesi ve klinik bilimler dönemi ders ve stajlarını başarıyla tamamlaması, bu dönemlere ait AGNO’larının en az 2,00 olması, intörnlük dönemini kesintisiz ve başarıyla tamamlaması, duyurulmuş olan diğer şartları yerine getirmesi gereklidir.

(2) Öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlar Tıp Doktorluğu Diploması almaya hak kazanır.

(3) Tıp doktorluğu diploması almaya hak kazanan öğrenciye diploması hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere; mezuniyet derecesini, alınan dersleri, AKTS’ye çevrilmiş kredi değerleri ve başarı notlarını gösteren mezuniyet belgesi verilir.

(4) Tıp doktoru diploması bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybedilmesi halinde, yapılan usulüne uygun başvuru ve istenen belgelerin ibraz edilmesi durumunda diploma yerine geçen diploma sureti verilir.

(5) Mezuniyet belgesi ve diploma aslı veya sureti için istenen her türlü belge ve hususların öğrenci veya mezun tarafından istenilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur.

(6) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması alırlar.

Kayıt silme

MADDE 31- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan aşağıda belirtilen durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir:

a) 2547 sayılı Kanunla belirlenen kanuni öğrenim süresi içinde, öğrenimini tamamlamaması.

b) Kanuni öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması.

c) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi.

ç) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

d) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

e) Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Fakülteye devam edemeyeceğinin Üniversite hastaneleri ve kamu hastanelerinden alınan heyet raporu ile belgelendirilmesi veya vefatı halinde.

f) Uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşması ve iki yılın sonunda öğrenimine devam edebileceğine ilişkin yeni bir sağlık raporu getirmemesi.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Onur/yüksek onur öğrencileri

MADDE 32- (1) Tıp eğitimini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin mezuniyet belgesinde belirtilir ve onur/yüksek onur belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile onur/yüksek onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.

Disiplin işlemleri

MADDE 33- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulunun ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Savaş, terör, deprem, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim-öğretimin aksamadan sürdürülmesinin sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esaslarda, yöntemlerde ve takvimde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.