26 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32260

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/10/2017 tarihli ve 30204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) G Notu: 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen dersten başarılı olan öğrenciye verilen ve ortalama hesabına katılmayan harf notunu,

k) K Notu: 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen dersten başarısız olan öğrenciye verilen ve ortalama hesabına katılmayan harf notunu,

l) M Notu: Öğrencinin daha önce almış olduğu notun 22 nci maddedeki not tablosunda yer alan eşdeğer bir harf notuna dönüştürülmüş hali ile birlikte öğretim planındaki muaf tutulan derse işlenen harf notunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Fakültelerde ölçme ve değerlendirme; Senato tarafından belirlenen esaslara göre, mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak başarı notunun harf notuna dönüştürülmesi ile yapılır.

(2) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notları, 100 üzerinden değerlendirilen başarı notu alt sınırları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Harf Notu

Başarı Notu Alt Sınırları

Başarı Katsayısı

AA

88

4,00

AB

81

3,70

BA

74

3,30

BB

67

3,00

BC

61

2,70

CB

55

2,30

CC

50

2,00

DC

46

1,70

DD

43

1,30

DF

40

1,00

FD

25

0,50

FF

0

0,00

FZ

Devamsız

0,00

M

Muaf (Notlu)

…

G

Geçti

-

K

Kaldı

-

(3) Not ortalaması hesaplarına katılmayan notlar ve tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) G notu; ortalamaya katılmayan derslerde ve (c) bendinde belirtilen derslerde öğrencinin başarılı/geçer durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

b) K notu; ortalamaya katılmayan derslerde ve (c) bendinde belirtilen derslerde öğrencinin başarısız/kalır durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

c) Değişim programları, ortak programlar veya başka bir yükseköğretim kurumundan/programından alınan ancak notla değerlendirilmeyip başarılı/başarısız veya yeterli/yetersiz olarak değerlendirilen ders/derslerin denklik/muafiyet/intibak ve not transferi işlemlerinde öğretim planındaki derse (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan G ya da K harf notu verilir ve bu dersler ortalama hesabına dâhil edilmez.

(4) Notlara ilişkin tüm belgelerin ve verilerin güvenli şekilde yedeklenerek arşivlenmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi veya çektirmesi, kopya çekmeye veya çektirmeye teşebbüs etmesi, ilgili dersin ölçme değerlendirme kriterlerine göre sınav yerine geçen ve notlandırmayı doğrudan etkileyen çalışmalarında kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ilgili dersin ölçme değerlendirme kriterlerine göre sınav yerine geçen ve notlandırmayı doğrudan etkileyen çalışmalarının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Hakkında kopya iddiasıyla disiplin soruşturması açılan öğrencinin notu soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak sıfır (0) olarak ilan edilir. Notun geçici olarak sıfır verildiği, soruşturma neticesinde kopya fiili sabit olmazsa notunun düzeltileceği, öğrenciye açıkça yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlarda kopya çektiği veya çektirdiği, disiplin soruşturması sonucunda sabit olan öğrencilerin sınav notları sıfır (0) verilir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavında, soruşturma nedeniyle notu geçici olarak sıfır (0) verilen öğrenciye bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(5) Öğrenciye bu Yönetmelik kapsamında açılan soruşturma sonucunda ceza verilmemişse sınavı notlandırılarak gerçek notu ilgili yönetim kurulu kararıyla ilan edilir.

(6) Yarıyıl/yıl sonu sınavı için yapılan soruşturmalarda ceza verilmeyen ve geçer not alan öğrencinin yarıyıl/yıl sonu notu ile bütünleme sınav notundan yüksek olanı geçerli sayılır. Yarıyıl/yıl sonu sınav notu geçerli sayılan öğrencinin bütünleme sınav notu ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(7) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci hakkında, mezuniyetinden önceki son bütünleme döneminde bu Yönetmelik kapsamında açılan soruşturma, disiplin soruşturmalarında uyulması gereken zorunlu sürelere riayet edilmesi kaydıyla, ivedilikle sonuçlandırılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları kapsamında başlatılan soruşturmalar, mümkünse ilgili dersin bütünleme sınavından önce karara bağlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Normal öğrenim süresini tamamlamış ve bu dersi aldıklarında güz yarıyılı sonunda mezun olabilecek öğrenciler için ilgili akademik birimin alacağı kararla güz yarıyılında da ders açılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki lisans bitirme çalışmasından en az CC, diğer bütün derslerden en az DF veya G notu alarak 240 AKTS kredisini tamamlamış ve AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.