22 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32256

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan alınması gerekir. Asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde mülakat yapılıp yapılmayacağına Senato tarafından karar verilir. Mülakat yapılmaması halinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si ile yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır. Mülakat yapılması halinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si ve sözlü mülakat notunun %50’si; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat notunun %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının %50’si ve sözlü mülakat notunun %50’si  değerlendirmeye alınır.”

“BANÜ TÖMER veya farklı dil merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik Belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş ise bu süre kadar, geçerlilik süresi belirtilmemiş ise düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7)  Yurt dışı yatay geçiş başvurularında; adayların, not ortalamalarını ve üniversitelerindeki öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmelerini takiben yatay geçişin hangi programda ve hangi aşamada başlatılacağına anabilim dalının görüşü alınarak ilgili EYK tarafından karar verilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yurt dışı kontenjandan kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvuru yaptıkları ilgili dönemin dönem sonu sınavlarının sonuna kadar kayıt yapabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan veya ilişikleri kesilmiş olan öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde ilişikleri kesilmiş öğrencilerin ilişiği kesildiği programdaki derslerinin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta sekiz yarıyılı, doktorada on dört yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için, anabilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, enstitü kurulu tarafından kabul edilen öğretim plânlarını, onaylanmak üzere Senatoya sunar. Lisansüstü derslerin, doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az olması halinde, ilgili EYK kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “sekizinci” ibaresi “yedinci” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “dördüncü” ibaresi “altıncı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.