22 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32256

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR

VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesi kapsamında iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması, denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amatör spor faaliyetleri: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve profesyonel olarak belirlenecek diğer futbol ligleri dışındaki futbol ligleri kapsamında bulunan futbol faaliyetleri ile diğer spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dallarına ilişkin spor faaliyetlerini,

b) Çalıştırıcı personel: Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcılarını,

c) Diğer spor elemanı: Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, menajer, sporculara sportif açıdan destek olan diğer personel ile engelli spor branşlarında refakatçiyi,

ç) Lig: Takım sporlarında spor kulübü veya spor anonim şirketi takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle katıldıkları yarışma grubunu,

d) Lisans: Sporcunun ilgili spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılmasını sağlamak için yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen izin belgesini,

e) Özel hesap: İlgili işveren tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin iadesi için Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalar nezdinde açılan hesapları,

f) Profesyonel spor faaliyetleri: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve profesyonel olarak belirlenecek diğer futbol ligleri kapsamındaki futbol faaliyetleri ile diğer spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube kapsamındaki spor faaliyetlerini,

g) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptıran anonim şirketlerini,

ğ) Spor faaliyeti: Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

h) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

ı) Spor kulübü: Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

i) Sporcu: Bağlı olduğu spor kulübü adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lisans verilen ve bu lisansı ilgili sezon için vize edilmiş kişiyi,

j) Vergi dairesi: Ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesini,

k) Vize: Sporcunun ilgili sezon için spor faaliyetlerine katılmasına imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan

Gelir Vergisinin İadesine İlişkin Esaslar

İade uygulamasından faydalanacaklar

MADDE 5- (1) Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilir.

İade kapsamındaki gelir vergisi tevkifatı

MADDE 6- (1) İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınır.

(2) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilir.

(3) 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında değildir.

Özel hesabın açılması

MADDE 7- (1) Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılır.

(2) Vergi dairelerince 8 inci maddeye göre bu hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

İadeye ilişkin uygulama esasları

MADDE 8- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

(2) Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmez.

(3) Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin olarak Ek-1’de yer alan bildirimin elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin eki olarak gönderilmesi zorunludur.

(4) İlgili işveren tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılır.

(5) Vergi dairelerince yapılacak iadelerde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.

(6) Özel hesapta yer alan tutarlar, 10 uncu maddede belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehnedilemez ve haczedilemez.

(7) Hazine ve Maliye Bakanı, bu Yönetmelik kapsamında iade edilecek tutarı %50’sine kadar azaltmaya veya kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 9- (1) İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca;

a) Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

c) Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar,

için kullanılabilir.

(2) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor dalında düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarına ilişkin faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.

(3) Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan tutarlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi aralarında aynı amaçla harcanmak üzere aktarım yapabilir.

(5) Bu maddede belirtilen harcamalar kapsamında olmak kaydıyla spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerince iade alınmadan önce yapılan harcamalar daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

(6) Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

(7) Özel hesaba aktarılan tutarların; nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın amaç dışı kullanılması

MADDE 10- (1) Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Denetim

MADDE 11- (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

(2) Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın belirlenen esaslar çerçevesinde ve 3289 sayılı Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ilgili spor kulübü ve spor anonim şirketi tarafından kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığı hususları ayrıntılı olarak değerlendirilerek denetim raporuna işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12- (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamanın başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 3289 sayılı Kanunun 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik ek 12 nci maddesinin 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen gelir vergilerinin iadesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu kapsamda, Nisan ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Mayıs ayında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen ve vadesinde ödenen tevkifat tutarları, tahsil edildiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılır.

(2) 1/1/2023 ila 31/3/2023 tarihleri arasında sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi ise 3289 sayılı Kanunun 7440 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 12 nci maddesi ve 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki spor anonim şirketi tescil süreci devam edenler de bu Yönetmelik kapsamında sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından yararlanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.

 

Eki için tıklayınız