21 Haziran 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32228

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/6/2022 tarihli ve 31879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya da 5500 saatlik teorik ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tamamında başarılı olamayan öğrenci, bir üst döneme devam edemez.

(2) Fakültede azami eğitim süresi dokuz yıldır. Öğrenciler tıp eğitimini her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu azami eğitim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı, başarısız ve/veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu staj sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf (intörn) öğrencilerine, 6 ncı sınıf intörn hekimlik döneminde devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm stajlar için iki ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir. Bu staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken staj sayısını, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı staj tekrarları sonunda bir stajdan başarısız olan son sınıf intörn öğrencilerine sınırsız staj hakkı verilir.

ç) Staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam staj sayısı, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere en çok beş olan son sınıf intörn öğrencilerine üç staj tekrarı hakkı verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek staj hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam staj sayısı, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf intörün öğrencilerine, dört ek staj tekrarı hakkı verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

(3) Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu sınırsız staj hakkı kullanan öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz ve Fakülte ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrencinin uzun süreli hastalık veya başka bir mazeret halinin doğması durumunda, mazeretin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(6) Fakültede eğitim gördüğü programa farklı bir diploma programından (tıp programı dışından gelen) yatay geçiş yapan öğrencilerin azami eğitim süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(7) Öğrencilerin kayıt dondurmalarına ilişkin süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(8) Azami öğrenim süreleri ile ilgili olarak Yönetmelikte yer almayan hususlar Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “olan ve”  ibaresi “olup” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.