19 Haziran 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32226

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/6/2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci kontenjanları, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri, ikinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“h) Başvuran adayların başvuru puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, tezli programlarda ilgili alandan (Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık) istenen ALES puanı, mezuniyet puanı, yabancı dil puanına, ALES şartı olan tezsiz programlarda, ilgili alandan (Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık) istenen ALES puanı, mezuniyet puanına, ALES şartı olmayan tezsiz programlarda ise mezuniyet puanına ve Senato tarafından belirlenen diğer kriterlere bakılarak sıralama yapılır.

ı) Bilim sınavı şartı olan programlarda, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapmak üzere bir komisyon oluşturulur. Komisyon, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen üç asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.”

“e) Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.”

“(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. ALES puanı istenmesi durumunda; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %50’si alınarak hesaplama yapılır. ALES puanı istenen programlarda, adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan olması gerekir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.

(4) Anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi: İlgili anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında lisans genel not ortalamasının %50’si ile sanat sınavı/dosya değerlendirmesinin %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u toplanarak elde edilen değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu 100 üzerinden 55’in altında olan veya sanat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.”

“ç) Başvuran adayların başvuru puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, ilgili alandan (Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık) istenen ALES puanı, yüksek lisans mezuniyet notu, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı, bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılarak sıralama yapılacaktır.

d) Doktora programlarında, yazılı bilimsel değerlendirme sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapmak üzere bir komisyon oluşturulur. Komisyon, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen üç asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

e) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.”

“e) Sanatta yeterlik programlarında, başvuruların değerlendirmesini yapmak üzere bir komisyon oluşturulur. Komisyon, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen üç asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

f) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir.”

“(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Özel öğrenciler enstitülerce açılması ilan edilen dersler arasından sadece açılan derslere kaydolabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yatay geçiş için başvuru yaptığı programın ve ilgili dönemin, öğrenci kabul şartlarını sağlaması gerekir.”

“(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, Senato tarafından belirlenen tarihlerde enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, Enstitü yönetim kurulunda eğitim-öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yapmak zorundadırlar. Kesin kayıtta verilmesi gerekli evraklar ile başvuru takvimi enstitü kurumsal web sitesinde ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin noter onaylı nüshaları, belgenin alındığı kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshaları veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Yedek alım işlemlerinin nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile ilan edilir. Başvuru takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar, haklarını kaybetmiş sayılır. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süreler içinde kaydını yenilemek zorundadır. Derslere veya tez çalışmasına kayıt işlemleri; öğrenci tarafından, öğrenci otomasyon sistemi kullanılarak yapılır ve danışmanı tarafından onaylanır. Danışman onayı olmadan ders kayıt süreci tamamlanmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin enstitü yönetim kurulunca danışmanlığa atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi ve danışmanlık, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.”

MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü alınarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.  Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(4) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(6) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kuruluna sunulur. Tez konusu, danışmanın ve öğrencinin yazılı talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(7) Danışmanlık ve tez çalışması ile ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33- (1) Proje çalışma konusu; öğrenci ve proje danışmanı tarafından en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve proje dersinin alındığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.”

MADDE 14-Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje çalışmasından elde edilen sonuçlar, enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır. Öğrenci, tamamladığı proje çalışmasını sunum tarihinden önce danışmanına teslim eder. Danışman, projenin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol eder ve yönergede belirtilen hükümlere göre intihal yazılım programını kullanarak benzerlik oranlarına ilişkin raporu alır.

(2) Projesi yazım kurallarına uygun olan ve intihal yazılım programı raporuna göre benzerlik oranını sağlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak akademik takvimde belirtilen tarihlerde projesini danışmanına sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(3) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra danışman, projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu, danışman tarafından proje sunumunu izleyen üç gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmek üzere öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir.”

“(5) Doktora programı tamamlama şartlarının tümünün yerine getirilmesi şartı ile; Öğrenci ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile süresinden önce doktora programından mezun olunabilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Doktora programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü alınarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.  Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(4) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(6) Danışmanlıkla ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.