15 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32222

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Önkoşullu dersler/önkoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan önkoşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması gereken dersleri,

j) Yankoşullu dersler/yankoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan yankoşul derslerinden bir veya birkaçının alınarak devam şartının yerine getirilmesi gereken dersleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Rektörlükçe” ibaresi “Üniversite tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “hariç” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az 14 hafta ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek, yatay geçişle ya da öğrenci affından faydalanarak Üniversiteye kesin kaydını yaptıran, çift anadal ve/veya yan dal programı kapsamında ya da başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi, özel öğrencilik veya öğrenci değişim programları ve benzeri kapsamında ders alan öğrencilerin, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak bölüm akademik kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ders ve/veya yıl/yarıyıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, intibak yaptıkları programda almaları gereken derslerin yanı sıra ders kaydı yapacağı yıl/yarıyılda önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yıl/yarıyıllardan ders alabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve önkoşul dersleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yankoşullu dersler ve yankoşul dersleri” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin ilk paragrafı ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir. Her programın öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde bölüm, birim veya Üniversite seçmeli dersleri havuzu açılabilir. Seçmeli derslerin, mezuniyet kredisi toplamının en az %25’i ile en çok %70’i arasında olması gerekir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci, isteğine bağlı başka bir seçmeli dersi alabilir. Bu şekilde alınan başka bir seçmeli derste devam zorunluluğu aranır. Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli, birim seçmeli ve Üniversite seçmeli dersler olmak üzere üçe ayrılır. Söz konusu dersler aşağıdaki şekilde düzenlenir:”

“c) Önkoşullu dersler/önkoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan önkoşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı önkoşul dersleri ve diğer önkoşullar ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Daha önce alınan ve devam şartı yerine getirilen derse sonradan önkoşul eklenmesi durumunda önkoşul şartı aranmaz.”

“ç) Yankoşullu dersler/yankoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan yankoşul derslerinden bir veya birkaçının alınarak devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere yankoşullu dersler denir. Yankoşullu dersler ve bunlara bağlı yankoşul dersleri ve diğer yankoşullar ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Daha önce alınan ve devam şartı yerine getirilen derse sonradan yankoşul eklenmesi durumunda yankoşul şartı aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “daha önce” ibaresinden sonra gelmek üzere “alınmayan ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “aşmadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü yarıyıl/ikinci yıldan itibaren” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde ders kaydı yapılan dördüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Bu hükümle ilgili burada belirtilmeyen durumlarda ilgili yönetim kurulları karar almaya yetkilidir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir.”

“(11) Öğrenci yönetim kurulu onayı olmaksızın, öğretim planı dışından, en fazla 2 ders seçebilir. Bu dersler öğrencinin danışmanı tarafından eklenir ve danışman, öğretim planı haricinde eklenen dersi öğrencinin öğretim planındaki uygun dersle eşleştirir. Eşleştirme yapılmayan dersler müfredat dışı ders olarak not döküm belgesinde yer alır ve genel not ortalamasına katılır. Yıllık eğitim veren birimler ile dönemlik eğitim veren birimlerde kayıtlı olan öğrencilerin birbirlerinden birim dışı ders seçimleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birimler, engelli öğrencilerin sınavlarında, öğrencilerin engel türünü göz önünde bulundurarak 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik kapsamında gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yarıyıl/yılda” ibaresinden sonra gelmek üzere “devam şartı sağlanan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.