15 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32222

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/2/2015 tarihli ve 29276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında görevli kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.