4 Haziran 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32211

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2020 tarihli ve 31291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (l) Fakültede eğitim-öğretim, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD), Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu ve Program Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ve görevler şunlardır:

a) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu: Bir başkan, eğitim-öğretim baş koordinatörü ve yardımcısı, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, aktif eğitim koordinatörü ve yardımcıları, seçmeli ders koordinatörü ve yardımcısı, entegre ders koordinatörü ve TEAD'ı temsilen bir öğretim üyesinden oluşur. Başkan, lisans eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısıdır.

1) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu; Program Değerlendirme Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu ve TEAD'ın tespit ve önerileriyle tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapar. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını Mayıs ayının sonuna dek hazırlar ve programda yer alan dersleri verecek öğretim üyelerini ilgili anabilim dallarıyla görüşerek belirleyip, Haziran ayının sonuna dek programın son şeklini vererek Fakülte Kurulunun görüşlerine sunar.

2) Eğitim-öğretimin, Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde ve düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Gerektiğinde öğrencilerin durumları hakkında Dekanlığa bilgi verir.

3) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

4) Eğitim-öğretim baş koordinatörü: Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Sınıf koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç Mayıs ayının ilk haftasında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun onayına sunar.

5) Eğitim-öğretim baş koordinatör yardımcısı: Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç Mayıs ayının ilk haftasında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun onayına sunulmasında baş koordinatöre yardım eder.

6) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörü; yıllık olarak bir sonraki yılın takvimine göre her sınıf için anabilim dallarınca verilen programlar çerçevesinde, ders konularını ve bu dersleri vermekle yükümlü anabilim dallarını, sınavlarının günlerini ve kredilerini kapsayan bir öğretim ve sınav çizelgesi hazırlar. Dönem koordinatörleri hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgelerini Nisan ayı sonuna kadar eğitim-öğretim baş koordinatörlüğüne sunar.

7) Dönem koordinatör yardımcısı: Dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim üyeleridir. Her dönem koordinatörü, yardımcısı olacak öğretim üyesini, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu başkanına sunar ve başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

8) Aktif eğitim koordinatörü: Dekan tarafından Dönem I, II ve III'te uygulanan Bilim ve TSH Koridoru, PDÖ ve KEG derslerinin koordinasyonu, Dönem IV, V ve VI'daki Bilim ve TSH Koridoru organizasyonu için Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

9) Aktif eğitim koordinatör yardımcıları: Bilim ve TSH koridoru, KEG ve PDÖ derslerinin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyeleridir. Aktif eğitim koordinatörü, her bir koridor ya da ders için yardımcısı olacak bir ya da birden fazla sayıda öğretim üyesini, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu başkanına sunar ve başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

10) Seçmeli ders koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilen, tüm yıllarda uygulanan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesidir.

11) Seçmeli ders koordinatör yardımcısı: Dekan tarafından görevlendirilen, tüm yıllarda uygulanan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu seçmeli ders koordinatörüne yardımcı öğretim üyesidir.

12) Ders kurulu sorumlusu: Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen ders kurulu sorumlusu öğretim üyeleri, Dönem I, II ve III'te dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile birlikte ilgili kurulun içeriğinin ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme biriminin belirlediği sınav komisyonlarına aktarımından sorumludur.

13) Staj bloğu sorumlusu: Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen staj bloğu sorumlusu öğretim üyeleri, Dönem IV ve V'te dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile birlikte ilgili bloğun içeriğinin ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme biriminin belirlediği sınav komisyonlarına aktarımından sorumludur. Dönem VI'da ise intörn doktorların çalışma planının organizasyonu ve karnelerinin öğrenci işlerine aktarımından sorumlu öğretim üyeleridir.

b) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp, Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin tasarımını ve işleyişini iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur. Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonuna karşı sorumludur. Ölçme-Değerlendirme Komisyonu üyeleri, Dekanlık tarafından görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, TEAD'ı temsilen bir öğretim üyesi (TEAD’a birden fazla öğretim üyesi olması durumunda), aktif eğitim koordinatörü, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Toplantılara öğrenci temsilcisi olarak oy hakkı olmaksızın en az üç öğrenci davet edilir.

c) Program değerlendirme komisyonu: Fakültedeki lisans eğitim programını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan komisyondur. Komisyon, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonuna karşı sorumludur. Komisyon, Dekanlık tarafından görevlendirilen, TEAD'ı temsilen bir öğretim üyesi (TEAD’a birden fazla öğretim üyesi olması durumunda), Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Toplantılara öğrenci temsilcisi olarak oy hakkı olmaksızın en az üç kişi davet edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III'te her ders kurulunun sonunda kurulda işlenen teorik dersler için (TSH ve Bilim koridoru dersleri dahil) kurul bitiminden sonra en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır.

b) KEG dersi sınavları; her kurul içinde tanımlanmış olan KEG derslerinin yeterlikleri ilgili kurulda dersin anlatımından sonra ilgili öğretim üyesince KEG ders saatinde yapılır, yeterlik alamayan öğrenci yine ilgili öğretim üyesince belirlenen telafi saatinde tekrar yeterlik açısından değerlendirilir. Yıl içinde yapılan yeterlik sınavlarından başarılı olan öğrenci ayrıca final sınavına girmez. Yeterlik alamayan öğrenci yıl sonunda final sınavından önce Tıp Fakültesi Dekanlığınca belirlenen bir günde tüm yıl içinde veremediği KEG derslerinden yeterlik sınavına girer. Yeterli olamayan öğrenci kurul derslerinden başarılı olsa bile üst sınıfa geçemez.

c) Ders kurulları dönem final sınavı: Dönem I, II ve III'te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki teorik dersler için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır. TSH ve bilim koridorunun final değerlendirmesi yıl içinde hazırlanan projelerin sunumu şeklinde yapılır. Proje sunumlarının bütünlemesi bulunmamakta olup proje sunum tarihleri her yıl Fakülte Kurulunca belirlenir ve ders yılının başında ilan edilir.  

ç) Ders kurulları dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III'te ders kurullarının tümündeki teorik dersler için ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler ders kurulları dönem bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları dönem bütünleme sınavı yapılır.

d) Staj bloğu sınavı: Dönem IV ve V'te, her staj bloğu sonunda o staj bloğunun sınavı yapılır. Staj bloğu sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Staj bloğu sınavına girebilmek için öğrencinin her bir staj bloğu için tanımlanmış olan beceri eğitimi yeterliklerini başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Her staj bloğunda yazılı sınav için tanımlanmış minimum notu alan öğrenciler sözlü sınava girebilirler.

e) Staj bloğu bütünleme sınavı: Staj bloğu sınavından başarısız olan öğrenciler için staj bloklarının bitiminden sonra akademik takvimde belirlenen tarihte staj bloğu bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenci o staj bloğunu tekrar eder. Tek staj bloğu tekrarı yapıp başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Dönem IV ve V’te herhangi bir staj bloğunu tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden uygun bir zamanda bir sonraki dönemin öğrenimine katılabilir.

f) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem final ve bütünleme sınavları ile staj bloğu sınavı ve staj bloğu bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Mazeretsiz olarak girilmeyen ders kurul sınavı notu sıfır sayılır ve ders kurulu sınavı not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret kurul sınavına alınmayan, ders kurul sınavı ve mazeret ders kurulu sınavına girmeyen öğrenciler dönem final ve bütünleme sınavlarına girebilir.

g) Seçmeli ders değerlendirmesi: Öğrencilerin alan içi seçmeli derslerde başarılı olabilmeleri için derslere devam etmeleri ve yapılacak değerlendirmede yeterlilik almaları zorunludur. Yeterlilik alan öğrenci başarılı kabul edilir. Yeterlilik değerlendirmesi; alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme yöntemleri ile yapılır. Öğrencinin yeterlilik alabilmesi için alan içi seçmeli derse devam etmesi ön koşuldur. Devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersin öğretim üyesinin belirlediği ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayladığı tarihlerde seçmeli dersi aynen tekrar eder. Dersin yeterlilik değerlendirmesini devam ettiği halde veremeyen öğrenci; Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte tekrar yeterlik değerlendirmesine alınır. Yeterli görülmemesi durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Alan dışı seçmeli derslerin değerlendirmesi Senato tarafından belirlenmiş takvim çerçevesinde güz yarı yılı ve bahar yarı yılı için ayrı ayrı yapılır. Alan dışı seçmeli dersten kalan öğrenci en fazla iki yarı yıl derslerini alttan alma hakkına sahiptir.

(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan ve daha önceden Fakülte internet sayfasında ilan edilen sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara, bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Sınav, Üniversite binaları dışında yapılmaz. Sınavın başlamasından itibaren ilk on beş dakikadan sonra sınava katılmak isteyen öğrenciler sınava alınmaz. Sınavın ilk ve son on beş dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.

(3) Sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Dönem IV ve V öğrencileri için sınavlar, her yılın başına staj bloğu tarafından tanımlanıp Fakülte Kurulu tarafından onaylandığı ve ilan edildiği şekilde yazılı, sözlü ve/veya pratik uygulama ile yapılabilir. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi ile objektif yapılandırılmış sınav olarak yapılır.

(4) Ders kurulu/staj bloğu sınavları; ders kurulu/staj bloğu sorumlusu, dönem koordinatörü ve/veya yardımcısı ile Ölçme-Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda oluşturulan sınav komisyonu tarafından düzenlenir.

(5) Ders kurulu aktif eğitim dersleri sınavları; aktif eğitim sorumlusu ve yardımcısı ve aktif eğitim derslerine katkı yapan öğretim üyeleri tarafından düzenlenir.

(6) Ders kurulu final sınavı; Ölçme-Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda oluşturulan sınav komisyonu tarafından düzenlenir.

(7) Sınavlar sorumlu öğretim üyeleri ile Dekanlık tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde yapılır.

(8) Sınav süresi ve sınavdaki soru sayısı Ölçme-Değerlendirme Komisyonunca görevlendirilen sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(9) Öğrenciler, sınav salonuna ders malzemesi getiremez, ancak sınav gözetmeninin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler.

(10) Sınavda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır. Bu öğrencilere ayrıca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(11) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(12) Sınav evrakları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile saklanır.

(13) Gerekli görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(14) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler Dekanlık tarafından alınır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- ( 1) Öğrenciler yapılan tüm değerlendirme sınavlarında hatalı olduğunu düşündükleri sorularla ilişkili itirazlarını ilgili sınavın bitiminden itibaren iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İtirazlar sınav bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlanarak sınav sonuçları ile birlikte Dekanlık tarafından öğrenci panolarında ve/veya e-üniversite sisteminde ilan edilir.

(2) Öğrenciler yapılan tüm değerlendirme sınav sonuçları ilan edildikten sonra, sınav sonuçlarına itirazlarını en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan itirazlar, itiraz edilen sınavın sınav komisyonu tarafından değerlendirilir, maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmeleri yapılır ve en geç yedi iş günü içinde karara bağlanarak Dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Öğrencilerin bütün sınavlardaki başarı notları, sayısal olarak tam not yüz üzerinden değerlendirilir. Ayrıca öğrenci notlarının 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak harf notu ve dörtlük sistem katsayısı dönüşümü yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Sınavlardaki başarının değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) Ders kurul notu: Dönem I, II ve III'te her kurulun sonunda yapılan ders kurulu ve KEG dersleri dışındaki aktif eğitim dersleri kurul sınavında alınan nottur. Aktif eğitim derslerinin ders kurulu sınav notuna etkisi, her kuruldaki teorik ve aktif eğitim ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunca belirlenir. Ders kurulu sınavında öğrenci, o sınavın içeriğindeki her anabilim dalına ve aktif eğitime ait derslerden %50'nin altında puan alırsa, aldığı puan ile o soruların puan toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Dönem finali ve bütünlemesinde bu uygulama geçerli değildir.

b) Dönem final notu: Dönem I, II ve III'te, her dönem sonunda yapılan teorik dersler ve KEG  dersleri dışındaki aktif eğitim dersleri ders kurulları final sınavında alınan nottur. Aktif eğitim derslerinin ders kurulları final sınav notuna etkisi, teorik/pratik uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında lisans eğitim-öğretim komisyonunca belirlenir.

c) Dönem bütünleme notu: Dönem final sınavı ile bir üst döneme geçemeyen öğrenciler için yapılan ve dönem final sınavı ile eşdeğer olan sınavdır. Dönem final notu hesaplamasındaki esaslar bütünleme notu hesaplaması için de geçerlidir.

ç) Dönem başarı notu: Dönem I, II ve III'te ders kurullarının ağırlıklı not ortalamasının %60'ı ile dönem final notu veya dönem bütünleme notunun %40'ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Ders kurullarının ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında kurulların ders yükü göz önünde bulundurulur. Dönem I, II ve III'te alan içi ve alan dışı seçmeli dersler, KEG dersleri ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz. Dönem IV ve V'te staj bloklarının ağırlıklı ders yüküne göre hesaplanan staj bloğu sınavı veya staj bloğu bütünleme sınavı notlarının ortalamasıdır. Dönem IV ve V'te alan içi seçmeli dersler dönem başarı notu hesaplamasına katılır, alan dışı seçmeli dersler ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem final veya dönem bütünleme notuna bakılmaksızın dönem başarı notunun en az altmış (60) olması gerekir. Ayrıca ilgili dönemin tüm KEG derslerinden ve alan içi seçmeli derslerinden yeterlik almış olması gereklidir.  Alan dışı seçmeli dersten kalan öğrenci en fazla iki yarı yıl derslerini alttan alma hakkına sahiptir. İki yarı yıldan fazla dersten kalan öğrenci diğer ders başarı notlarına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçemez.

(3) Dönem I, II ve III kurul sınavında, soru sayısına ve soru dağılımına derslerin öğrenim hedefleri göz önünde bulundurularak, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu karar verir. Kurul içindeki teorik ve pratik ders saatine göre kurul sınavında ilgili bölümlere ait soru sayıları dönem başında hesaplanarak anabilim dalına bildirilir. Teorik ve pratik ders saati hesaplamasına bağlı kalarak anabilim dalı pratik sınav uygulamasını düzenler. İlgili anabilim dalı hangi kurulda pratik sınav uygulamasını nasıl yapacağını dönem başında Ölçme-Değerlendirme Komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, mecburi değişiklikler yine Ölçme-Değerlendirme komisyonu onayı ile yapılır. Pratik uygulamaların tamamına katılım zorunludur. Pratik uygulamalarda mazeretsiz devamsızlık yapan ya da pratik uygulama sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci kurul sınavında ilgili dersin teorik sorularını cevaplandırsa bile cevapları geçersiz sayılır.

(4) Dönem IV ve V staj bloğu sınavları; pratik ve/veya sözlü ve yazılı sınav, ödev, görsel veya yazılı sunum, yapılandırılmış sözlü, proje ve benzeri olarak uygulanır. Pratik ve/veya sözlü sınavı ile yazılı sınavın staj geçme notuna olan etkisi, Ölçme-Değerlendirme Komisyonunun tavsiyesi ile staj bloğu içinde yer alan AD tarafından her yıl eğitim-öğretim yılının sonunda belirlenerek Dekanlığa sunulur. Ölçme-Değerlendirme yöntemleri eğitim-öğretim yılı başlamadan ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle, öğrenime YÖK kararınca ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi.

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süresi ve ek süresi işlemez. Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir.

(4) Bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, dönem final ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yılsonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yıl izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Böyle bir durumda izin başvurusunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, dönem başlangıcından itibaren en fazla on iş günü içinde yapılması gerekir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemin sınavlarına giremez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.