2 Haziran 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32209

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE ya da GMAT puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55 ALES puanı değerlendirmeye alınır ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına mülakat ve/veya bilim sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilebilir. Değerlendirme, yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Geriye kalan %30’luk kısım, sadece mülakat yapılan programlarda mülakattan, sadece bilim sınavı yapılan programlarda bilim sınavından, hem mülakat hem bilim sınavı yapılan programlarda ise bilim sınavı ve mülakatın ortalamasından oluşur. Buna göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak üç asıl, en fazla iki yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer hususlar Senato kararı ile belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde eşit puana sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı yüksek olan, lisans genel not ortalaması yüksek olan ve mezuniyet tarihi yeni tercih edilir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer hususlar Senato kararı ile belirlenir.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Ancak; tezli yüksek lisans programına ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yabancı dil şartı konulabilir.

(9) Yabancı dilde eğitim yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 55 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS/YÖKDİL’den 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yabancı dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler kaydolarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.

 (10) Yabancı dilde eğitim yapılan programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin, üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından B2 ve üzeri (hukuk lisansüstü programları için C1 ve üzeri) düzeyinde puan almaları gerekir.

 (11) Lisansüstü programlara kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil şartından ve Türkçe yeterlik sınavından muafiyet koşulları İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinde belirlenmiştir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tez savunmasına girebilirler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

“Öğrencinin danışman değişikliği talebinde; mevcut danışman öğretim üyesinin feragat etmesine bakılmaksızın ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile resen yeni danışman atanabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini İstanbul Gedik Üniversitesi Tez/Proje Yazım Yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışması sürecinde tezin içeriğinin etik kurul onayı gerektirdiği durumda danışman Üniversite Etik Kurulunun uygunluğunu almak zorundadır. Tez çalışmasının içeriğinde tüm insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını içeren tüm faaliyetler, sponsor/destekleyici olup olmadığına bakılmaksızın Üniversite Etik Kurulunun onayına bağlıdır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve intihal oranını kontrol ederek, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tez jüri üyelerini ve savunma sınav tarihini belirleyen formu enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.”

“(4) Öğrenci tezin nüshalarını yedek üyeler de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerine belge ile teslim eder. Sınavın tarihi ve yeri, danışman ile anabilim dalı başkanlığı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.

“Öğrencinin danışman değişikliği talebinde; mevcut danışman öğretim üyesinin feragat etmesine bakılmaksızın, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile resen yeni danışman atanabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci tezin nüshalarını yedek üyeler de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerine belge ile teslim eder. Sınavın tarihi ve yeri, danışman ile anabilim dalı başkanlığı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

“Öğrencinin danışman değişikliği talebinde; mevcut danışman öğretim üyesinin feragat etmesine bakılmaksızın, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile resen yeni danışman atanabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Ara sınava geçerli mazereti sebebiyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girer. Sınavlar cumartesi ve/veya pazar günleri ve/veya ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Sınavların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından enstitü müdürlüğünce oluşturulan üç kişilik bir komisyon tarafından, konunun kendilerine bildirilmesinden itibaren üç iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yine itirazın devam etmesi halinde, yargı yoluna başvurulabilir. Not değişikliği ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi veya e-posta adresi, tebligat adresidir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.