1 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32208

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2022 tarihli ve 31742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaydan ALES veya eş değer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yüksek lisans ve doktora programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde, ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşlarından veya resmî dili İngilizce olan bir ülkede lisansüstü eğitimi alan yabancı uyruklulardan herhangi bir yabancı dil belge şartı aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.