1 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32208

YÖNETMELİK

Türkiye Bankalar Birliğinden:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN

RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY

VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA TÜZEL

KİŞİLERE VERİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Müşterinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Tüzel kişi müşterinin yetkilileri, Risk Merkezi raporu için Risk Merkezine veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelerden birine şahsen başvurabilirler. Risk Merkezine veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelere hangi adreslerde ve hangi gün ve saatlerde şahsen başvuru yapılabileceği Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenir ve Risk Merkezinin internet sitesi aracılığı ile duyurulur. Belirlenen adreslerin dışındaki adreslere yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(2) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin başvurusunda kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve varsa telefon numarası ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.

(3) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin beyan ettikleri kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği/ettikleri; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir.

(4) Başvuruda bulunan tüzel kişi müşterinin yetkililerinin tüzel kişi müşteri adına yetkili olup olmadıklarının tespiti için, yetkili olduklarına dair belgeler, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ibrazı gerekir.

(5) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin Risk Merkezinin internet sitesinde örneği verilen başvuru formunu Risk Merkezi veya belirlenmiş üye nezdinde imzalaması ve Risk Merkezi raporunun ücretinin ödendiğine dair dekontu başvuru formuna eklemesi gerekir.

(6) Risk Merkezi raporunun teslimi için bu Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerinden hangisinin tercih edildiği başvuru formunda belirtilmek zorundadır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Tüzel kişi müşterinin yetkilileri, Risk Merkezi raporu için posta yoluyla Risk Merkezine başvurabilirler.

(2) Posta yoluyla başvuruda, tüzel kişi müşterinin yetkililerinin 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimlik belgelerinden en az birinin noter tasdikli örneği ile Risk Merkezinin internet sitesinde örneği verilen ve yetkililerinin noterden onaylı imzalarını içeren başvuru formunun ve ayrıca Risk Merkezi raporunun ücretinin ödendiğine dair dekontun Risk Merkezine gönderilmesi gerekir.

(3) Başvuruda bulunan tüzel kişi müşterinin yetkililerinin tüzel kişi müşteri adına yetkili olup olmadıklarının tespiti için, yetkili olduklarına dair belgeler, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ibrazı gerekir.

(4) Risk Merkezi raporunun teslimi için bu Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerinden hangisinin tercih edildiği başvuru formunda belirtilmek zorundadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin  ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teslim sırasında başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise yetkililerinin, rapor muvafakata istinaden gerçek kişiye teslim edilecek ise gerçek kişinin, tüzel kişiye teslim edilecek ise bu tüzel kişinin yetkililerinin kimlik tespiti yapılır. Beyan edilen kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği/ettikleri; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.