1 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32208

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Memur” ibaresi “Personel” şeklinde, “memur” ibareleri “personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“İdari personele ilişkin unvanlar

MADDE 7/A- (1) İdari personele ilişkin unvanlar şunlardır:

a) İdari şube müdürü; TİM, Birlik ve/veya Bakanlıkta fiilen en az on yıl çalışmış ve olumlu performans göstermiş idari şefler arasından, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile atanır.

b) İdari şef; TİM, Birlik ve/veya Bakanlıkta fiilen en az on yıl çalışmış ve olumlu performans göstermiş kıdemli idari personel arasından, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile atanır.

c) Kıdemli idari personel; dört yıllık eğitim veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun, adaylık dönemi dahil, idari personel kadrosunda, altı yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmuş ve olumlu performans göstermiş idari personel, kıdemli idari personel kadrosuna atanır.

Genel sekreterlik organizasyon yapısı

MADDE 7/B- (1) TİM ve ihracatçı birliklerinin organizasyon yapısındaki şubelere, birimlere veya görevlere ilişkin sorumluluk, yetkinlik, özlük konularında farklılaşan iş aileleri oluşturulabilir. TİM tarafından hazırlanan iş aileleri ve iş ailelerinin özlük haklarına ilişkin uygulama usul ve esaslar, Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “memur” ibaresi “personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genel Sekreter Yardımcısı 1. Grup 2. Basamak, Şube Müdürü/İdari Şube Müdürü 4. Grup 1. Basamak ve Şef/İdari Şef 7. Grup 1. Basamaktan düşük ücretle çalıştırılamaz. Mevcut kadro derecesi bu maddede belirtilen grup basamağa gelinceye kadar aynı grup ve basamaktan ücret almaya devam ederler.

(5) 7 nci ve 7/A maddelerinde belirtilen unvanlar müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlişiği sona eren personele yapılacak ödemeler

MADDE 19- (1) Personele, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) İlişiği sona eren personele İş Kanunu hükümleri dışında ödeme yapılamaz.

(3) İşveren veya personelin arabulucuya başvurması halinde arabuluculuk anlaşması kapsamında ödenecek tutar, birliklerde yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşü, TİM’de yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İdari memurun statüsü

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TİM ve birliklerde idari memur olarak çalışan personel, görevine aynı özlük haklarıyla ve idari personel unvanıyla devam eder.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.