1 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32208

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin merkez teşkilatı ve irtibat bürolarında daimi hizmet sözleşmeli olarak ilk defa işe başlatılacaklara uygulanacak sınav ile daimi hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavı ve uzman yeterlik sınavı ile kıdemli idari personel yeterlik sınavı usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yeterlik Sınavı: Uzman Yeterlik Sınavını veya Kıdemli İdari Personel Yeterlik Sınavını”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “memur” ibareleri “personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “memur” ibaresi “personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari Memur” ibaresi “idari personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm başlığı “Görevde Yükselme, Uzman Yeterlik ile Kıdemli İdari Personel Yeterlik Sınavları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur” ibaresi “personel” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “bir defa” ibaresi “iki defa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YDS’den TİM tarafından belirlenen asgari puanı almış ve en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri, mimarlık ve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olan personelden, idari şube müdürü unvanıyla görev yapanlar şube müdürü kadrosuna; idari şef unvanıyla görev yapanlar şef kadrosuna; kıdemli idari personel unvanıyla görev yapanlar ise uzman kadrosuna yabancı dil ve mezuniyet belgesini ibraz ettiği tarihi takip eden ay itibarıyla atanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yeterlik sınavı ile kıdemli idari personel yeterlik sınavı

MADDE 11- (1) Adaylık dönemi dahil, TİM ve birliklerde uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin, yurt dışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Üç yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının yapıldığı tarihten geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır.

(2) 10 uncu madde kapsamında görevde yükselme sınavı ile uzman yardımcısı kadrosuna atanıp bu unvan ile çalışmakta olan personelden, adaylık dönemi dahil ücretsiz izin, yurt dışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, TİM ve birliklerde toplam altı yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(3) Adaylık dönemi dahil, TİM ve birliklerde idari personel kadrosunda, ücretsiz izin, yurt dışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, altı yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan ve dört yıllık eğitim veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun olanlar, kıdemli idari personel yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Altı yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının yapıldığı tarihten geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır.

(4) Uzman yeterlik ile kıdemli idari personel yeterlik sınavları, usul ve esasları TİM tarafından belirlenmek üzere yazılı ve sözlü sınav şeklinde, yılda iki defadan fazla olmamak ve uzman yardımcısı ile idari personele ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tüm birlikler için aynı dönemde TİM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(5) Uzman yeterlik sınavında, uzman yardımcılarına;

a) Ekonomi ve dış ticaret,

b) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti,

c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler,

ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler,

d) Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler,

e) Gümrük prosedürleri,

f) Bakanlığın, TİM’in ve birliklerin görevleri ve teşkilat yapısı,

g) Görev yaptığı şubeye ilişkin konular,

ğ) Genel kültür,

konularının tamamı veya bir kısmından; kıdemli idari personel yeterlik sınavında, idari personele bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere konuların tamamı veya bir kısmından sorular sorulur.

(6) Yazılı sınav, klasik usulde veya test şeklinde yapılabilir. Yazılı sınavın klasik usulde yapılması durumunda kurul üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir; kurul üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavın test şeklinde yapılması durumunda ise, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılarak yazılı sınav sonucu belirlenir. Yazılı sınav sonucu olarak 70 ve üzerinde puan alan uzman yardımcıları ve idari personel sözlü sınava çağrılır.

(7) Sözlü sınav, adayın mesleki bilgisinin yanı sıra, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini taşır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının ve idari personelin her bir üyeden en az 50 puan almak kaydıyla, tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

(8) Yeterlik sınavı nihai başarı notu, yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Adayın yeterlik sınavında başarılı sayılması için, yeterlik sınavı nihai başarı notunun en az 70 olması gereklidir.

(9) Yeterlik sınavı kurulu, sınava giren uzman yardımcılarının ve idari personelin nihai başarı notlarını yukarıda belirtilen şekilde belirleyerek, sıralamaya tabi tutar ve sınav sonuçlarını, yeterlik sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde genel sekreterliğe teslim eder. Teslim edilme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilan edilen sınav sonuçları, ilan edildiği günü takip eden iş günü içinde, ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Sınavda başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrosuna ve idari personelin kıdemli idari personel kadrosuna intibakı, takip eden ayın ilk gününden itibaren gerçekleştirilir.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olanların sınav sonuçları özlük dosyalarına işlenir. Yeterlik sınavı başarı sıralaması uzman ve kıdemli idari personelin kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

(11) Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısı ve idari personel iki kez daha yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Üçüncü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen uzman yardımcısı ve idari personel yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

(12) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik sınavına girme hakkını kaybedenler durumlarına uygun kadroya atanırlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Bilgisayar işletmenlerinin görevde yükselmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) TİM ve ihracatçı birliklerinde bilgisayar işletmeni unvanı ile görev yapanlar, bu Yönetmeliğin idari personele uygulanacak kıdemli idari personel yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir.

Görevde yükselme sınavı ile uzman yardımcısı kadrosuna atanan personelin uzman yeterlik sınavına girme koşulu

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 10 uncu madde kapsamında görevde yükselme sınavı ile uzman yardımcısı kadrosuna atanıp bu unvan ile çalışmakta olan personelden, ücretsiz izin, yurt dışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, TİM ve birliklerde toplam altı yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.