31 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32207

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONÜDAM DENEYSEL

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, dünyadaki sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki araştırma, yöntem ve sonuçlarını Türkiye’ye kazandırmak ve yürütülen projelere, yeni buluşlara yönelik orijinal çalışmalara ve patent başvurularına destek olmak; çevrenin korunması için bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak; bilimsel alanda çalışan elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak, yapılmakta olan araştırmaları desteklemek, yayınlamak ve ödüllendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ve fen bilimleri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alanlardaki araştırma projelerine destek olmak.

b) Standart ve sağlıklı laboratuvar hayvanlarının üretilmesini sağlamak.

c) Merkezde yürütülmesi kararlaştırılan projeler için gerekli olan malzemelerin teminini sağlamak.

ç) Merkezin amacına uygun yayınlar yapmak ve bilimsel yayınları takip etmek.

d) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer ve kongre gibi toplantılar düzenlemek ve katılmak.

e) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere sağlık ve fen bilimleri alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevde olmadığı hallerde yardımcılarından biri, yardımcılar bulunmaz ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri süresi altı ayı geçmemek üzere Müdüre vekalet eder. Müdürün görevinin son bulması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde olmadığı hallerde altı ayı geçmemek üzere Müdüre vekalet etmek.

b) Müdüre görevlerini yerine getirmede yardımcı olmak.

c) Etik kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

ç) Merkezin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin organize edilmesine yardımcı olmak.

d) Merkezin tanıtım faaliyetleri ve iş birliklerinin sağlanması konusunda yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile sağlık ve fen bilim alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az altı en fazla on üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile yılda en az bir kez toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarını amaca yönelik olarak düzenlemek ve Danışma Kurulunca alınan tavsiye kararlarının uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili faaliyet planı ve çalışma programlarını karara bağlamak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Rektör veya Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetleri incelemek ve tavsiye kararları almaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.