28 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32204

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz okulunda açılacak ders/derslerin seçimi, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.