27 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32203

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TEMİNAT HESABININ

AÇILMASI, İŞLETİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/6/2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “izlenmesi ve denetimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da kaynağa ilişkin verilen teminat mektubunun izlenmesi veya denetimi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Teminat mektubu: Teminat hesabına aktarılacak tutar karşılığı için süresiz ve şartsız olmak kaydıyla bir bankadan alınacak Ek-4’e göre hazırlanan kesin teminat mektubunu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Teminat mektubuna ilişkin hükümler

MADDE 4/A- (1) Her yıl öğrenci gelirlerinden yapılacak %2 oranındaki kesintiyi karşılayacak tutar kadar teminat mektubu verilebilir. Teminat mektubunun aslı vakıf yükseköğretim kurumunda muhafaza edilir.

(2) Özel hesap dönemine göre teminat mektubu, Eylül-Şubat dönemine ilişkin olarak Mart ayının ilk beş günü; Mart-Ağustos dönemine ilişkin olarak ise Eylül ayının ilk beş günü içinde önceki dönemlerdeki tutarlar da ilave edilerek toplam tutar üzerinden düzenlenir. Ancak teminat tutarının, bazı dönemlerde teminat hesabına nakit aktarılması diğer dönemlerde ise teminat mektubu verilmek suretiyle taahhüt edilmesi durumunda, teminat hesabında yer alan nakit tutarlar dikkate alınmaksızın teminat mektubu düzenlenir. Önceki döneme ilişkin teminat mektubu, yeni teminat mektubunun alınmasıyla birlikte ilgili bankaya iade edilir.

(3) Teminat mektubu ile taahhüt edilen tutar, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun Ek-1 tablosunda yer verilen cari yıldaki kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretleri toplamına ulaştığında kesinti yapılması durdurulur. Teminat mektubuna ilişkin kaynağın eğitim ücretleri toplamının altında kalması durumunda teminat mektubu verilmeye devam edilir.

(4) Teminat mektubuna ilişkin işlemler vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti tarafından yönetilir. Teminat mektubu kapsamında taahhüt edilecek tutarın hesaplanması, muhasebe kayıtlarının tutulması, her türlü kayıt, defter ve belgelerin muhafaza edilmesi ve denetime hazır halde bulundurulması, özel hesap döneminin bitimini izleyen Eylül ayı sonuna kadar teminat mektubu verilen tutara ait Ek-3’teki içeriğe sahip izleme raporunun hazırlanması ve mütevelli heyet onayına sunulması görevleri teminat hesabı muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(5) Teminat mektubu ile dayanağını teşkil eden her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenir ve denetlenir.

(6) Teminat mektubu ile karşılanacak tutara ilişkin açıklayıcı bilgiler, kaynak miktarının hesaplanma şekli, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya faaliyet izninin kaldırılması kararı alınmış ise teminat mektubundan paraya çevrilen miktar ve nerelere kullanıldığını içeren ve Ek-3’e göre hazırlanan Teminat Mektubu İzleme Raporu ile teminat mektubunun mütevelli heyet başkanı tarafından onaylı bir örneği her yılın Eylül ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulur.

(7) Teminat mektubuna ilişkin iş ve işlemler, ilgili bankadan teyidi dahil yıllık denetimler dışında da denetlenebilir.

(8) Teminat hesabında biriken kaynak karşılığı olarak teminat mektubu alınabilir. Teminat hesaplarında birikmiş olan tutar, vakıf yükseköğretim kurumunun talebi ve birikmiş olan tutara karşılık alınan teminat mektubunun mütevelli heyet başkanı tarafından onaylı bir örneğinin Yükseköğretim Kuruluna teslim edilmesi akabinde Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kullanılabilir hale gelir. Hesapta biriken tutar vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim giderlerinde kullanılır.

(9) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz malları, teminat mektubuna karşılık olarak bankaya ipotek ettirilemez veya teminat olarak verilemez.

(10) Mütevelli heyet üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görevde olan mütevelli heyetin kullanımına açılır” ibaresi “kullanıma açılır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “teminat hesabına aktarım” ibaresi “teminata ilişkin” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “biriken kaynak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucu elde edilen kaynak” ibaresi eklenmiştir.

“Teminat mektubu verilmiş olması durumunda, teminat mektubu Yükseköğretim Kurulu kararıyla kısmen veya tamamen paraya çevrilerek kullanıma açılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teminat hesabına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya teminat mektubuna” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-3 ve Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.