27 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32203

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri; üretilen ve ithal edilen doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak ve ŞİD kapsamında tanımlanan iletim bedeli ile üretilen, ithal ve ihraç edilen doğal gazın sevkiyat kontrolüne ilişkin bedeller ile tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur.”

“(6) Kurum, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.