24 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32200

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ

ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2250” ibaresi “3375” olarak; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “2992,5” ibaresi “4500” olarak, (2) numaralı alt bendinde yer alan “2250” ibaresi “3375” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “1800” ibaresi “2700” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.