23 Mayıs 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32199

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.