21 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32197

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Senato tarafından akademik birimler için ek bir akademik takvim ilan edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin kredisi; öğrencilerin, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS kredisine göre belirlenir. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından öğretim planı ile birlikte Senato tarafından onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü öğretim planında gösterildiği kadardır.”

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan dönemlik AKTS kredisi yükünü tamamlayacak kadar seçmeli dersler ile bütün zorunlu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Üçüncü yarıyılın başından itibaren öncelikle alt sınıf derslerini almak şartı ile öğrencinin AGNO’su;

a) 1,80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1,80 ile 2,49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2,50 ile 2,99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3,00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi” ibaresi “AKTS kredisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine; uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.”

“(3) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrarında devam şartı aranmaz. Yaz öğretimine ilişkin devam durumu, ilgili yönerge ile belirlenir.”

“(4) Devam zorunluluğuna ilişkin akademik birimlerin yönergelerinde özel düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, ilgili birimlerin önerisi ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenir. Buna göre öğrencinin dersteki başarı düzeyi yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak belirlenir.”

“(5) Sınav kağıtları, ilgili dersin öğretim elemanları veya bölüm başkanlığı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı, puanlamayı gösteren cevap anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanakları ile birlikte ilgili birim amirine teslim edilir. İlgili birim, sınav sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.”

“(7) Sınav sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl içi sınav sonuçlarının ilan edilme süresi yarıyıl bitiş tarihini aşamaz.”

“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir. Bütünleme sınav notu, yarıyıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilerek 21 inci madde hükümleri çerçevesinde dersin harf notu verilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş gün” ibaresi “üç iş günü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tekrar itiraz halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yarıyıl içi sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencinin, mazeretinin kabulüne ilişkin ilke ve esaslar ilgili birimler tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu               Katsayısı                Başarı Derecesi

       AA                          4,00                Başarılı (mükemmel)

       BA                          3,50                    Başarılı (pekiyi)

       BB                          3,00                       Başarılı (iyi)

       CB                          2,50                      Başarılı (orta)

       CC                          2,00                    Başarılı (geçer)

       DC                          1,50                      Şartlı Başarılı

       DD                          1,00                      Şartlı Başarılı

       FD                          0,50                         Başarısız

       FF                          0,00                        Başarısız ”

“ç) GM: Öğrencinin girmediği yarıyıl sonu sınavları dolayısı ile verilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ağırlıklı not ortalamaları; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her bir dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl not ortalaması, bir akademik yılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yıl sonu not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise AGNO elde edilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 24- (1) Her yıl sonunda, en az o yılın AKTS kredi yükü kadar derse kayıt yaptıran ve o yıla ait ağırlıklı yıl sonu not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yılda disiplin cezası almaması ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

(2) Yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler de disiplin cezası almamış olmaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla onur veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazanır.

(3) Akademik izin dışında ek süre kullanan öğrenciler onur ve yüksek onur öğrencisi olamaz.

(4) Onur ve yüksek onur öğrencileri her yıl sonunda ilgili müdürlükçe ilan edilir ve kendilerine başarı belgeleri verilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde; not durum belgesi, ders içerikleri ve taleplerini içerir bir dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye kurumlar arası veya yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa,” ibaresi “Devam koşulu olan derslerin çakışması durumunda” şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “ağırlıklı genel not ortalamasını” ibaresi “AGNO’sunu” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kredi” ibaresi “AKTS kredisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2.00 GNO’yu” ibaresi “2,00 AGNO’yu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Normal öğrenim ve yaz okulu süresi içinde öğretim planlarında gösterilmiş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları DC, DD harf notlu derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında o dersle ilgili yarıyıl içi sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “yükseköğretim kurumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ön lisans öğrencisi olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu programdaki tüm zorunlu dersler ile normal ön lisans öğrenim süresi sonundaki asgari AKTS kredisi yükünü tamamlayacak kadar seçimlik dersleri başarıyla tamamlayarak AGNO’sunun en az 2,00 olması ve varsa stajlarını başarıyla tamamlamış olması kaydıyla ön lisans diploması verilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “yarıyıl süresi içinde” ibaresi “yarıyıl içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“(5) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir sağlık raporu ile ibraz etmek şartıyla ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.