20 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32196

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Daha önce yüksek lisans eğitimi alarak, ders intibakı kabul edilen öğrenciler müfredatta ön görülen kredi yüklerini ve seminer dersini tamamlamak kaydıyla bulundukları döneme bakılmaksızın tez dersini seçebilir, enstitü kurul kararı ile belirlenen süreden önce mezun olabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uygulama yetkisi enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığında olmak üzere mezuniyet koşulu olarak uygulanması durumunda ulusal veya uluslararası bir yayın (kongre bildirileri de dâhil) yapmak, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Daha önce yüksek lisans eğitimi alarak, ders intibakı kabul edilen öğrenciler müfredatta öngörülen kredi yüklerini tamamlamak kaydıyla bulundukları döneme bakılmaksızın proje dersini seçebilir, enstitü kurul kararı ile belirlenen süreden önce mezun olabilirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Daha önce doktora programına katılarak, ders intibakı kabul edilen öğrenciler müfredatta öngörülen kredi yüklerini tamamlamaları, yeterlik sınavında ve en az üç tez izleme savunmasında başarılı olmaları kaydıyla, bulunduğu döneme bakılmaksızın tez savunmasına alınabilir ve başarılı olan öğrenciler enstitü kurul kararı ile belirlenen süreden önce mezun olabilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Daha önce sanatta yeterlik programına katılarak, ders intibakı kabul edilen öğrenciler müfredatta öngörülen kredi yüklerini tamamlamaları kaydıyla, bulunduğu döneme bakılmaksızın tez savunmasına alınabilir ve başarılı olan öğrenciler enstitü kurul kararı ile belirlenen süreden önce mezun olabilirler.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.