19 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32195

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı komisyon tarafından referans mektubu uygun görülen adaylar dijital ortamda sözlü mülakata alınırlar.”

“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si ve sözlü mülakat notunun %50’si; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat notunun %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının %50’si ve sözlü mülakat notunun %50’si değerlendirmeye alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin mevcut yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bu dersleri verecek doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(8) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de en fazla 3 seçmeli ders alabilir. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının görüşü alınır. Alınmış olan müfredat içi ve dışı seçmeli derslerden başarısızlık halinde, öğrenci kayıtlı olduğu programın asgari kredi/AKTS ederini başarılı olarak sağlamış ise enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu derslerden en fazla üç dersi silinebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar arttırılabilir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Yurt dışı kontenjanından veya yurt dışı bursiyeri olarak yerleşenler, kayıt olduğu yarıyıl itibarıyla üç yarıyıl içerisinde YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları almaları, AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul edilmiş olması koşuluyla erken tez teslimi yapabilirler. Koşulları sağlayamayan öğrenciler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

b) Alanı veya tezi ile ilgili olmak koşuluyla, ilk yazarının kendisinin olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan ulusal veya uluslararası bir kitapta bölüm yayımlaması ve yayımlanan kitap bölümünün tez danışmanının onayı ile enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.