18 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32194

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.1.e)

 

MADDE 1- 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.