14 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32190

YÖNETMELİK

İstanbul Beykent Üniversitesinden:

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Beykent Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları haricinde eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap ve dergiler yayımlamak.

b) Sürekli eğitim kapsamında kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sertifika programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Disiplinler arası çalışmalara dayalı eğitim faaliyetlerini geliştirmek üzere Üniversite içi akademik birimler ile kamu ve özel sektör  kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkez faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

e) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda göre verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez ve/veya gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri doğrultusunda belirlemek.

b) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları belirlemek.

c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak.

ç) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları karara bağlamak.

d) Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 4/3/2021 tarihli ve 31413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.