14 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32190

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Hemen müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay, durum ve halleri,

b) Acil durum yönetimi: Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan, sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın meydana gelmesi ile başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir yönetim şeklini,

c) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olayları,

ç) Afet yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn mücadele sürecini,

d) Bütünleşik afet yönetimi: Afetlerle baş edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için tüm tehlikeleri dikkate alan, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm güç ve kaynaklarını kullanarak gerçekleştirebilen bir yönetim sürecini,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

f) Merkez (AYDEM): Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem mühendisliği ve afet yönetim sürecinin temel unsurları olan, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında; bütünleşik afet yönetim anlayışıyla Üniversitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmak.

b) Ülkemiz için en önemli afet olan deprem ve deprem mühendisliği konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve destek olmak, akademik ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Deprem tehlikesinin belirlenmesine temel olacak şekilde, Merkeze bağlı (zayıf ve kuvvetli) deprem istasyon ağlarını işletmek ve geliştirmek, deprem aktivitelerini sürekli izlemek, kaydedilen deprem verilerini arşivlemek, analiz etmek, elde edilecek bilgileri ve verileri yayınlamak ve paylaşımını sağlamak.

ç) Afet ve depremlerin nedenleri, oluşumu, mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri ve deprem risklerinin azaltılması konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Türkiye'de başta deprem olmak üzere afetlerin can ve mal kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, halkı bu konuda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak, basın açıklamaları ve medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek, konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek.

e) Afet ve acil durum yönetim sürecindeki konulara yönelik araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları ile bilimsel bilgi üretmek, var olan bilgi birikiminden yararlanmak ve yaymak, bu üretim ve birikimini kamu ve toplum yararına kullanmak.

f) Afet ve acil durum yönetim sürecindeki konulara yönelik bilimsel araştırma projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek, çeşitli proje programlarından faydalanarak yeni tasarım, ürün ve yazılımlar geliştirmek, ihtiyaç durumunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bu suretle kamu, yerel yönetim ve özel sektöre hizmet sunmak.

g) Afet ve acil durum yönetim sürecindeki konulara yönelik; toplum bilinçlendirme eğitimleri ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

ğ) Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programların ders içeriği, ders müfredatı, ders kitabı ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

h) Merkezin amacı doğrultusunda rapor, bülten, kitap, dergi, yazılı, görsel ve sosyal medya yayınları, programları hazırlamak ve yine bu araçları kullanarak halkın farkındalık düzeyini artırmaya katkı sağlamak.

ı) Afetin meydana geldiği bölgeye gerekirse giderek incelemelerde bulunmak, rapor ve yayın hazırlamak.

i) Üniversite bünyesinde acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına öncülük etmek ve geliştirilmesine destek olmak.

j) Afet yönetimi sürecini kapsayan insan davranış biçimleri ile ilgili sosyolojik ve psiko-sosyal boyutlara ilişkin çalışmalar yapmak, bu konuda yetkili olan kamu kurum kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkıda bulunmak, incinebilir gruplar özelinde çalışmalara ağırlık vermek.

k) Afet öncesi, afet ve acil durum konularında eğitim, afet anı ve sonrası yardım hizmetlerinin incinebilir gruplara ve bireylere psiko-sosyal destek çalışmaları ile birlikte yürütülmesini sağlayacak öneriler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye'deki deprem, deprem mühendisliği, afet ve acil durum yönetimi uzmanlık alanlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

b) Deprem, afet ve acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemler konusunda halkı bilinçlendirmek ve bu konuda bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla eğitici broşür, poster, CD gibi eğitim materyalleri hazırlamak, okullarda eğitim faaliyetleri yürütmek, eğitici halk toplantıları ve yerel yönetimlerin katılacağı seminerler düzenlemek.

c) Deprem, afet ve acil durum öncesi ve sonrasında yapılacak risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının planlanmasına ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) İlgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, destek vermek ve ilgililere bilimsel görüş sunmak.

d) Depreme ve diğer afetlere karşı yetersiz yapıların afet öncesinde güçlendirilmesi, deprem sonrasında rehabilitasyonu, riskli yapı ve riskli alan tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları konularında uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek, zemin ıslahı proje çalışmaları yürütmek.

e) Deprem, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.

f) Deprem, afet ve acil durum tehlike ve riskinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ile risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak, haritalar hazırlamak.

g) Deprem mühendisliği ve afet yönetimi alanında elde edilen bilgi ve teknolojinin, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenleyerek paylaşımını sağlamak.

ğ) Afet yönetim sürecinin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarına yönelik olarak bilimsel düzeyde araştırma, inceleme, uygulama, saha çalışmaları ve benzeri akademik çalışmaların yapılması, desteklenmesi ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve merkezlerle iletişim ve iş birliği içinde bu çalışmaları yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, çalıştay, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlenmesi, düzenlenmesine katkı ve destek verilmesi, düzenlenen bu tür faaliyetlere katılım sağlanması, Merkez çalışanlarının uzmanlık kapasitelerini artırmak amacı ile eğitimler alınmasını sağlamak.

ı) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve hibelendirilen bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin ve sosyal sorumluluk projelerini üretmek ve hayata geçirmek.

i) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, ekonomik ve emniyetli çözümler sağlayacak etüt ve proje çalışmaları yapılması, bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunmak.

j) Afet ve acil durum yönetiminin tüm araştırma konularına ilişkin olarak, bilgi teknolojisi alanında yeni yazılımlar geliştirmek, yeni cihaz, makine, ekipman ve malzeme tasarlamak ve üretmek.

k) Afet ve acil durum yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği konuları kapsamında; resmî ve özel kuruluşlar ile Üniversite öğrencilerine ve personeline ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı veya katılım belgeli eğitim ve kurs programları düzenlemek, bu kapsamda özellikle uygulama ve beceri yeterliliği gerektiren eğitim programları için ihtiyaç duyulacak, uzman ve eğitici kadroyu istihdam etmek ve yetiştirmek, bu uygulama eğitimleri için gerekli diğer kaynakların ve alanların temin ve tahsisini sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında il afet risk azaltma planları, deprem master planları gibi afet risk azaltmaya yönelik hazırlanması gereken her ölçekteki planları hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak.

m) Afet ve acil durum yönetimi ve deprem mühendisliği konularında, üst politika belgeleri, eylem planları, kalkınma planları ve benzeri tüm planların hazırlanmasına katkı sağlamak.

n) Merkezin faaliyet alanları kapsamında diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; deprem ve/veya afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış, İnşaat Mühendisi olan Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yerine, Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir. Müdür ve Müdür Yardımcısının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir üye Müdüre vekalet eder.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak.

c) Gündemi belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları hayata geçirmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetleri ile Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu görevlerin; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülüp, sürdürülmediğini denetlemek.

h) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin faaliyet programını Rektöre sunmak.

ı) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

i) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve süresi içinde Rektöre sunmak.

j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

k) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

l) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek.

m) Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri afet ve deprem konusunda akademik çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa veya başka nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(4) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kere toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden önce bildirilir. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer personeli, görüş almak üzere oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ve Merkezin amaçları doğrultusunda Merkez birimlerinin çalışma ve araştırma programlarını yapmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışma esaslarını tespit etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organıdır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörün bu alanda uzman temsilcilerinden ve Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç, gereç ve bütçe ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) 9/6/2009 tarihli ve 27253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.