12 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32188

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu belgeler güvenli elektronik imza ile imzalanır ve başvuru sahipleri belgelerini doğrulama kodlu olarak elektronik ortamdan temin eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Belgenin güvenli elektronik imza ile imzalandığı başvurularda birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesi düzenlenmesine dair Komisyon kararı alınan ve tanzim işlemlerine başlanılan adayların belgeleri, fizikî olarak dökülür ve ıslak imzayla imzalanır. Ancak bu tarihten sonrakiler hakkında 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.