12 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32188

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığını,” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığını,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Düzenli depolama tesislerinin yer seçiminde, bölgede bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve YAS akış yönleri dikkate alınır. Yer seçimi yapılırken, düzenli depolama tesislerinin taban kotunun YAS seviyesine kadar inmemesi, yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi maksadıyla gerekli tüm sızdırmazlık tedbirlerinin alınması esastır. Bu Yönetmelikte yer alan yeraltı sularının korunmasına dair hükümler saklı kalmak üzere, derine enjeksiyon bertaraf yönteminin yeraltı sularına etkisine ilişkin değerlendirmeler, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanuna dayanılarak DSİ koordinasyonunda hazırlanacak olan kriter, esas ve prosedürlere göre yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.