12 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32188

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 37 nci maddesi kapsamında, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yapılacak başvurularda 23/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınırlamalar uygulanmaz.  Bu madde kapsamında verilecek küçük seri tip onaylarının son imal tarihi 1/1/2024 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.