12 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32188

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ULUDAĞ ALAN PLANLARININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE

KONULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanı sınırlarında, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren her ölçekteki Uludağ Alan planlarının yapılmasına, yaptırılmasına, yapım esaslarına, incelenmesine, gösterimine, onaylanmasına, yürürlüğüne, bu planlarda revizyon, ilave, değişiklik yapılmasına, bu planlar doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli uygulama projelerine ve planları hazırlayacak müelliflerin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Ölçekli Uygulama Projeleri: Uludağ Alanı Uygulama İmar Planları doğrultusunda, 1/500, 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçeklerde hazırlanan uygulama projelerini,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

d) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

f) Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları: Uludağ Alan planları yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

g) Kanun: 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunu,

ğ) Uludağ Alanı: 7432 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Uludağ Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,

h) Uludağ Alan planları: 7432 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Uludağ Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgede yer alan konaklama ile kış ve dağ turizmi tesislerinin yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi, ulaşım yöntemleri ve altyapı tesislerinin tasarım esaslarının belirlenmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

ı) Uludağ Alanı Nazım İmar Planı: Üst Ölçekli Uludağ Alan Planına uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/25.000 veya 1/5.000 ölçekli, varsa kadastral durum işlenmiş onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanının bölgesi içindeki konumuna, çevresiyle ilişkileri ve ulaşım bağlantılarına, sınırlar, genel gelişme ve koruma, bölgeleme, yoğunluk (yapı ve nüfus), alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı ve benzeri hususlara ilişkin genel ilke, yaklaşım, standart, esas ve kararları nitelik ve nicelik olarak gösteren ve Uludağ Alanı uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan planları,

i) Uludağ Alanı Uygulama İmar Planı: Uludağ Alanı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/1.000 ölçekli, varsa kadastral durum işlenmiş onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanındaki sınırlar, gelişme ve koruma, bölgeleme, yapı ve nüfus yoğunluğu, alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı, tasarım ve benzeri hususlara ilişkin uygulamaya yönelik esas ve kararları içeren, ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan planları,

j) Uludağ Alan Yönetim Planı: Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve Uludağ Alanının izlenmesine ilişkin vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, Başkanlık, merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak üzere hazırlanan ve her beş yılda bir gözden geçirilen rapor, pafta ve benzeri dokümanlardan oluşan planı,

k) Komisyon: Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Uludağ Alan Komisyonunu,

l) Plan müellifi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olmuş şehir plancıları/şehir ve bölge plancıları ile bu kişilerin ortak olduğu tescilli büro ve şirketleri,

m) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı: Tüm sektörel dinamikleri, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunmasını ve kullanımını gözeten, genel arazi kullanım kararlarını içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, plan paftası ve raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde Uludağ Alanı bütününde hazırlanan 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekli planı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uludağ Alan Planları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları ile Alt

Ölçekli Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yapım Esasları, Onaylanması

Genel esaslar

MADDE 4- (1) Uludağ Alan planları; Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı, Uludağ Alan Yönetim Planı, Uludağ Alanı Nazım İmar Planları ve Uludağ Alanı Uygulama İmar Planlarından oluşur. Uludağ Alanında yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.

(2) Uludağ Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, jeolojik ve biyolojik varlıkları, su ve benzeri kaynak değerleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır.

(3) Uludağ Alan planlarının yapım sürecinde ve karar aşamalarında, alanı etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlar ve planlama alanına ilişkin her tür veri, araştırma, değerlendirme, koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi gereği teknik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde incelenir, değerlendirilir ve oluşturulan kararlar ayrıntılı gerekçelerle açıklanır.

(4) Uludağ Alan planlarında, kullanılacak lejant ve plan çizim normları için öncelikle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat dikkate alınır. Bununla birlikte, Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde, planlarda kullanılacak turizm amaçlı lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartları planlama alanının özelliğine göre Başkanlıkça belirlenir.

(5) Uludağ Alan planları, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak zorundadır.

(6) Her ölçekteki Uludağ Alan planlarının ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler alınarak gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılmak suretiyle hazırlanması esastır. Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri otuz gün içerisinde açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Parametreleri ve benzeri) sağlamakla sorumludur. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edilir.

(7) Yapılacak her ölçekteki Uludağ Alan planları ile plan açıklama raporu, araştırma ve analiz çalışmaları plan müellifi tarafından imzalanır.

(8) Yapılacak her ölçekte Uludağ Alan planlarında; eski Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 tarihli ve 10337 sayılı Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi ekinde yer alan Ek Rapor Formatlarına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü) “Çığ Tehlike Haritası” ya da “Çığ Risk Haritası”nın hazırlanması ve onaylanması esastır.

(9) Yapılacak her ölçekte Uludağ Alan planlarında; potansiyel kayak alanları, kayak pistlerinin ve mekanik tesislerin yer seçimine ilişkin olarak eğim durumu, zorluk derecesi (mavi, kırmızı ve siyah), iniş çizgisi, uygun eğimin devamlılığı, uygun yukarı ve aşağı yönde mekanik taşıyıcı aktarma noktaları, toplam kayakçı kapasitesi, mekanik tesislerin kapasitesi, toplanma alanı, (kayak pisti varış noktası), çığ, sel, heyelan ve rüzgardan korunaklı bölgelerin belirlenmesi, meteorolojik verilerin (yön, rüzgar, yağış, güneşlenme, gölge ve benzeri) potansiyel kayak güzergahı yer seçimlerine ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli kapasite ve uygunluk analizlerinin yapılması ve bu analizlerin grafikler, tablolar, gelişim potansiyel şemaları ve uygun topoğrafik haritalarla birlikte ilgili uzmanlarca imzalanmış ayrı bir teknik rapor olarak sunulması esastır.

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları

MADDE 5- (1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Uludağ Alan planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Uludağ Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir, Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Uludağ Alanı içerisinde meri tüm planların uygulaması, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile meri planların uygulanması durdurulur. Üst Ölçekli Uludağ Alan Planının hazırlanması sürecinde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar Başkanlıkça incelenerek Komisyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulabilir.

(3) Uludağ Alanı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ayrıca bir karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

(4) Uludağ Alan planlarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları en geç otuz gün içinde yeniden belirlenir. Planlarda kısmi iptal olması halinde iptal edilen kısma ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları aynı süre içerisinde belirlenir. Bu şekilde belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer ve plan bütünü ile yargı kararı gerekçeleri göz önünde bulundurularak Başkanlıkça plan yapım süreci başlatılır.

(5) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Üst Ölçekli Uludağ Alan Planının hazırlanması/hazırlatılması esastır. Üst Ölçekli Uludağ Alan Planının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması/hazırlatılması esastır. İki yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Komisyon kararı ile gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.

(6) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları hiçbir koşulda Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı hükümlerine aykırı olamaz. Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı yürürlüğe girmeden önce hazırlanmış olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları yürürlükteki Üst Ölçekli Uludağ Alan Planına göre revize edilir.

Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı yapım esasları

MADDE 6- (1) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı, Uludağ Alanının bütününe ilişkin olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı kararları ile doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlanır.

(3) İlgili kurum ve kuruluşların, kalkınma ajanslarının, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, planlama sürecine katılımları sağlanır.

(4) Üst ölçekli plan raporunun; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler ve stratejiler, sektörel gelişim senaryoları ve genel arazi kullanım kararlarını içerecek şekilde hazırlanması esastır.

(5) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı, 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekte planlama gösterimine uygun olacak şekilde plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak hazırlanır.

Uludağ Alan Yönetim Planı yapım esasları

MADDE 7- (1) Alan Yönetim Planı, Uludağ Alanının bütününde, Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yolları yönetim planı ile gösterilir.

(3) Alanın değerini arttırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılmasının yolları yönetim planı ile gösterilir.

(4) Alan Yönetim Planının, alan içinde yapılacak turizm faaliyetlerine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin paydaş analizi ve iş bölümünü içermesi esastır.

(5) Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal modelleri içerecek, alanın ulusal ve uluslararası platformda sunumunu ve tanıtımını sağlayacak; yönetim, koruma, kullanma, sunum, tanıtım, ziyaretçi politika ve stratejileri yönetim planı ile belirlenir.

(6) Alanın korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile yerel halkın görüşleri alınarak planlama sürecine katılımları sağlanır.

(7) Alan yönetiminde yer alacak kurum ve kişilerin görev tanımları belirlenir, bunların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma programları ve bütçe analizleri hazırlanır, finans kaynakları tespit edilir, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait proje tanımlarını içeren eylem planı hazırlanır.

(8) Yönetim Planının uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçte yer alacak tarafların eğitimine ilişkin programlar hazırlanır.

Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planlarının yapım esasları

MADDE 8- (1) Alan bütününe yönelik hazırlanacak olan Üst Ölçekli Uludağ Alan Planının onaylanmasının ardından Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planları üst ölçekli planlara uygun olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler de gerekçeleri ile birlikte Başkanlığa Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar plan veya plan değişikliği teklifi sunabilir.

(2) Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planları; fiziki ve doğal veriler ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerleri ile sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; varsa kadastral durum işlenmiş onaylı hâlihazır haritalar üzerine, ölçeğinin gerektirdiği düzeyde, alan içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma koşullarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, afet riskleri ve buna karşı alınacak önlemleri, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunlukları ve parsel tasarımlarını içeren hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olarak hazırlanır.

(3) Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planları jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanır.

(4) Uludağ Alanında mülkiyet dokusu ve fiziksel özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri nazım ve uygulama imar planı kararları ile belirlenir.

(5) Planlarda, engelliler gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilerek mekânsal düzenlemeler yapılır ve her türlü mevzuat ve Türk Standardları Enstitüsü standartları dikkate alınır.

Uludağ Alan planlarının onaylanması, yürürlüğe girmesi ve itirazlar

MADDE 9- (1) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Üst Ölçekli Uludağ Alan Planına ilişkin olarak;

a) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından uygun görülen Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı onamaya esas “Olur” alınmak üzere Bakanlığa iletilir ve Bakan oluru uyarınca Başkanlıkça yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girer.

b) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

c) Bakan oluru uyarınca Başkanlık tarafından onaylanan Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın internet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde plana gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Başkanlığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca uygun görülen itirazlar doğrultusunda plan Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay süreci tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde plan başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın ret kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

ç) Komisyonca uygun bulunmayan Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı düzeltilmek üzere Başkanlığa iade edilir. Başkanlıkça iade gerekçeleri de göz önünde bulundurularak revize edilen veya ettirilen planlar tekrar Komisyonun uygun görüşüne sunulur. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı onamaya esas Olur alınmak üzere Bakanlığa iletilir.

d) Kesinleşen Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kesinleşen Üst Ölçekli Uludağ Alan Planının her bir paftasının ön yüzüne plan işlem numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

(2) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Alan Yönetim Planı bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Alan Yönetim Planı onamaya esas “Olur” alınmak üzere Bakanlığa iletilir ve Bakan oluru uyarınca Başkanlıkça yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girer.

(3) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan veya yerel idarelerce teklif edilen Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin olarak;

a) Nazım ve uygulama imar planları, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen nazım ve uygulama imar planları onamaya esas “Olur” alınmak üzere Bakanlığa iletilir ve Bakan oluru uyarınca Başkanlıkça yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girer.

b) Komisyona iletilen nazım ve uygulama imar planlarının eksik belgesinin olup olmadığı öncelikle Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten grup başkanlığı tarafından incelenir. Eksik belgesi bulunduğu saptanan planlar Komisyona sunulamaz.

c) Komisyon, nazım ve uygulama imar planlarını belgeleri tam olarak ibraz edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde karara bağlar.

ç) Bu planlar, plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

d) Başkanlık tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planları, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın internet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde planlara gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Başkanlığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca uygun görülen itirazlar doğrultusunda planlar Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay süreci tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

e) Komisyonca uygun bulunmayan nazım ve uygulama imar planları düzeltilmek üzere Başkanlığa veya teklif sahibi yerel idareye iade edilir. İade gerekçeleri de göz önünde bulundurularak söz konusu planlar revize edilir ve değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

f) Kesinleşen nazım ve uygulama imar planları ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kesinleşen planların her bir paftasının ön yüzüne plan işlem numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

g) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan mekansal planlara, onaya sunulmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının E-Plan sistemi üzerinden teklif Plan İşlem Numarası alınır.

Uludağ Alan planları değişikliği, revizyonu ve ilaveler

MADDE 10- (1) Uludağ Alan planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ilave işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve bu Yönetmelikte belirtilen plan yapımı usullerine tabidir.

(2) Mevcut planların yürütülmesinin mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların tespiti halinde planın tamamını ve/veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi amacıyla revizyon yapılabilir.

(3) Uludağ Alan planlarında, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.

(4) Plan değişikliği yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise yapılacak değişikliklerin plan bütünlüğünü, ana kararlarını, sürekliliğini bozmayacak nitelikte, teknik ve nesnel gerekçelere dayalı olması esastır.

(5) Uludağ Alan planlarında yapılacak değişikliklerin, Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerini olumsuz yönde etkilememesi zorunludur.

(6) Uludağ Alan planlarında, Uludağ Alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uludağ Alan Planları Müelliflerinin Görev, Yetki ve Nitelikleri

Yetki

MADDE 11- (1) Uludağ Alan planlarının müellifi, şehir plancısı/şehir ve bölge plancısıdır.

(2) Plan müellifi Uludağ Alan planları kapsamında üretilen her tür ve ölçekteki plan, plan raporu ve ekleri ile araştırma analiz çalışmaları ve eklerini imzalamakla yükümlüdür.

Plan müellifinde aranacak asgari nitelikler

MADDE 12- (1) Uludağ Alan planları müellifinde asgari aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı unvanını alarak mezun olmak.

b) 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olmak ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmak.

c) TMMOB Şehir Plancıları Odasından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak.

ç) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında, Üst Ölçekli Uludağ Alan Planı için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (A); Uludağ Alanı Nazım ve Uygulama İmar planları için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (C) grubu yeterlilik belgesine sahip olmak.

(2) Uludağ Alan planlarının Başkanlık bünyesinde hazırlanması durumunda birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Planlama çalışmasını yüklenecek müellif kuruluşların ortaklarından bu maddede yer alan niteliklere sahip şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı ortaklarının toplam asgari % 51 hissesi olmak zorundadır.

Planlama ekibinde aranacak nitelikler

MADDE 13- (1) Planlama ekibinde yer alacak uzmanların; asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(2) Müellifler, iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev yapacak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve istenecek diğer belgelerin Başkanlıkça onaylı örneklerini sözleşme aşamasında Başkanlığa vermek zorundadırlar.

(3) Uludağ Alan planları yapım ekiplerinde plan müellifi dışında;

a) Üst Ölçekli Uludağ Alan Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı, orman mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, jeomorfolog, harita mühendisi, çevre mühendisi, biyolog, ekolog ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanın bulunması zorunludur.

b) Uludağ Alan Yönetim Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı, orman mühendisi, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, biyolog ile hukuk, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi bölümü mezunları ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanın bulunması zorunludur.

c) Uludağ Alanı nazım ve uygulama imar planlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar ve peyzaj mimarının bulunması zorunludur. Planlama ekibinde yer alacak uzmanların sayısı ile alanının niteliğine göre ihtiyaç duyulabilecek diğer meslek uzmanları Başkanlıkça belirlenir.

Plan müellifine ait sınırlamalar

MADDE 14- (1) Müellifler, yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama yapılan alanın sınırları içinde, planlama süresince Başkanlık veya yerel idareler dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk ve fenni mesuliyet üstlenemezler. Ancak, devam eden veya bitmiş olan planlama işine ek yeni bir planlama işi bu hükmün dışındadır.

(2) Müellif, planlama yapılan alanın sınırları içinde yalnız planlama konusuyla ilgili olarak kamu görevlilerinin tabi olduğu kanuni sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tabidir.

(3) Müellifler ve müellif kuruluşları planlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak; bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

(4) Plan kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edemezler. Böyle bir menfaat temin ettiği tespit edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.

(5) Müelliflerin; Başkanlık ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı iki işte feshedilmiş olması veya planlama işinde ve aynı aşamada 4 üncü maddede belirtilen hususlara aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin Komisyon kararı ile iki defa reddedildiği hallerde, yeterlilik belgeleri Başkanlığın teklifi ve Komisyonun uygun görüşü ile Uludağ Alanı sınırları içinde bir yıl süre ile askıya alınır.

Plan müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Başkanlık müellifçe yapılan proje çalışmalarını takiple ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.