10 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32186

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

c) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

ç) Danışma Kurulu: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun oluşumu ve başkanı

MADDE 4- (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Alan Başkanı,

b) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye,

c) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden bir üye,

ç) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bursa temsilcisi,

d) Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı,

e) Osmangazi Belediye Başkanlığı temsilcisi.

(2) Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu toplantısına Başkanlığın daveti ile üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek odalarından birer üye katılabilir.

(3) Danışma Kuruluna Bakan onayı ile ayrıca görevlendirme yapılabilir.

(4) Başkan aynı zamanda Danışma Kurulunun da başkanıdır.

Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi

MADDE 5- (1) Danışma Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir ve Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulu üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi

MADDE 6- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından onbeş gün içerisinde yeni üye Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu toplantısına onbeş günden az kalmış olması halinde ise geçici üye görevlendirilerek Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Danışma Kurulu, Başkanlığa danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın Danışma Kurulu toplantısına katılamaması halinde, Başkanın görevlendireceği üye toplantıya başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hâllerde Danışma Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır.  Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda Danışma Kurulu üyelerine duyurulur.

(4) Danışma Kurulu üyeleri, Başkanca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve tavsiyelerini toplantı sırasında sözlü veya yazılı olarak iletirler. Toplantıda gündeme gelen görüş ve tavsiyeler tutanak haline getirilir.

(5) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

Danışma Kurulu sekretaryası

MADDE 8- (1) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.