8 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32184

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını,

b) Düzey belirleme sınavı: Yabancı dil eğitim programı hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

ç) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,

d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

g) Yüksekokul: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

h) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Eğitim

MADDE 5- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri birimlerin ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Ağustos ayı içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapacakları talep üzerine yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülebilir.

Muafiyet

MADDE 6- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersini alacak olan öğrencilerden bu dersten muaf olmak isteyenler, dersi ilk kez alacakları güz dönemi başında yapılacak olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavına girebilir. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar. Her öğrenci ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına bir kez girebilir.

(2) Hazırlık sınıfı bulunmayıp tamamen Türkçe eğitim yapan bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerden son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan son beş yıl içerisinde bu puan eşdeğeri puan almış olanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavdan başarısız olan öğrenciler, mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve finallere katılırlar.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda her yarıyıl için en az 2 yerel kredi olmak üzere ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya hazırlık sınıfı eğitimi programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler, kayıtlı oldukları birimler tarafından ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.

(5) Ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı için telafi sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Programları İçin Eğitim, Muafiyet, Kayıt, Devam Durumu, Derslerin

Yürütülmesi, Sınavlar ve Sınavların Yürütülmesi

Eğitim

MADDE 7- (1) Hazırlık programında her bir yabancı dil için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ilkelerine ve CEFR standartlarına uygun olarak, hazırlık eğitimi çıkış hedefleri ve her düzey için öngörülen yabancı dil bilgi ve becerilerini karşılayacak şekilde kurlara bölünmüş bir eğitim verilir.

(2) Kurların içeriği ve öğrencinin düzey belirleme sınavı puanına göre hangi kura yerleştirileceği, her eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Yüksekokulun resmî internet sitesinde ilan edilir.

(3) Yüksekokul Kurulu, hazırlık programlarında verilen eğitimin kalitesi ve verimliliğini arttırmak ve organizasyonel sürekliliği sağlamak amacıyla Ölçme-Değerlendirme Birim Koordinatörü, Materyal Geliştirme Birim Koordinatörü, Hazırlık Genel Koordinatörü ve düzey koordinatörleri görevlendirir.

Muafiyet

MADDE 8- (1) Zorunlu hazırlık sınıfına veya isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıracak öğrencilerden aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından eğitim-öğretim yılının başında yapılan muafiyet sınavından Yüksekokul Kurulunun belirlediği puanı alanlar.

b) Daha önce Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış, başarılı olmuş ve bunu Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen CEFR düzeyinde belgeleyebilen öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Kurulu tarafından karar verilenler.

c) Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen ve dört dil becerisini (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma) ölçen yabancı dil sınavlarının birinden Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen puanları alan öğrenciler.

Kayıt ve devam durumu

MADDE 9- (1) Yüksekokulda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokulun fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Kurulunca bir kontenjan belirlenir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfındaki öğrenciler, yapılan toplam derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya başka mazeretler devamsızlıktan düşülmez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları kuru kurun açıldığı ilk çeyrekte alarak tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine veya yüksekokullarına devam edemezler. Hazırlık sınıflarında devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce bilgilendirilir. Bu öğrenciler devamsızlık sınırını aşan süreyi takip eden ders ve sınavlara giremezler.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam edebilirler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfları öğretimi ile ilgili hangi kurların açılacağı, haftalık ders saati sayısı ve öğretimle ilgili diğer konular Yüksekokul Kurulu tarafından oluşturulan komisyonların teklifi üzerine Yüksekokul Kurulu tarafından Senatoya sunulur ve Senato tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 11- (1) Hazırlık programında sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Muafiyet sınavı

MADDE 12- (1) Yabancı dil muafiyet sınavı; eğitim-öğretim yılı başlangıcında öğrencilerin yabancı dildeki bilgi ve beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla yazılı ve/veya sözlü olarak tek veya çok aşamalı yapılır. Bu sınavın usul ve esasları Yüksekokul Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı öncesinde belirlenir ve duyurulur.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 13- (1) Düzey belirleme sınavı yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Bu sınavdan alınan puanların yılsonu başarı notuna etkisi yoktur.

Kur bitirme sınavı

MADDE 14- (1) Her bir kurun sonunda öğrencilerin başarılı olup olmadıklarını tespit etmek için kur bitirme sınavı yapılır. Bu sınava devamsız öğrenciler katılamaz. Kur bitirme sınavının yapılış şekli ve içeriğine Yüksekokul Kurulu karar verir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, kendi bölümlerinin hedef CEFR seviyesine göre bir üst kura ya da bölümüne geçerler.

Mazeret sınavı

MADDE 15- (1) Öğrencilerin giremedikleri kur bitirme sınavı ile ilgili mazeretlerinin kabulüne Yüksekokul Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte sınav tarihini takip eden yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin ardından yapılan müracaatlar işleme konulmaz.

(2) Muafiyet sınavı, düzey belirleme sınavı, mazeret sınavları ve küçük sınavlar (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 16- (1) Yüz yüze yapılan sınav programlarında öğrenciler, belirtilen tarih, yer ve saatlerde öğrenci kimliği ya da güncel öğrenci belgeleriyle sınavlara girer. Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin yönlendirmelerine uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

(2) Kur bitirme sınavlarının tarihleri akademik takvim ile belirlenip Yüksekokulun resmî internet sitesinden duyurulur. Küçük sınavların uygulanma tarihleri önceden belirlenmez ve Yüksekokul Ölçme-Değerlendirme Biriminin uygun gördüğü tarihlerde haberli ya da habersiz biçimde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu, İtirazlar ve Hazırlık Programının Süresi

Yıl içi notunun hesaplanması

MADDE 17- (1) Yıl içi notunun içeriği ve ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı başında Yüksekokul Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Başarılı sayılma

MADDE 18- (1) Öğrencilerin hazırlık programlarında başarılı sayılabilmeleri için Yüksekokul Kurulu tarafından kendi bölümleri için belirlenen hedef kuru başarıyla tamamlamaları gerekir.

(2) Kurdan başarısız olmuş öğrenci, bir üst kura geçemez ve başarısız olduğu kuru, kurun açıldığı ilk çeyrekte tekrar eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav evrakı, (dijital ve/veya kâğıt üzerinde) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur.

Hazırlık programının süresi

MADDE 20- (1) Yabancı dil hazırlık programında bir eğitim-öğretim yılı 8’er haftalık dört çeyrekten oluşur. Azami eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

(2) Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde açılacak kurlar, uygulanacak usul ve esaslar her eğitim-öğretim yılı öncesinde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22- (1) 21/11/2018 tarihli ve 30602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrenciler ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ve sonrası yıllarda hazırlık sınıfından başarısız olup bölümlerine sorumlu geçen ve bölümüne devam eden isteğe bağlı hazırlık programına bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptırmış öğrenciler, herhangi bir koşul aranmaksızın Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek muafiyet sınavlarına girebilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.