8 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32184

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/9/2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Klinik Beceri Komisyonu: Eğitim programındaki klinik beceri programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu, bir öğretim üyesi ile dönem I, II ve III’ün koordinatör yardımcısı olan öğretim üyelerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Ortak zorunlu ve seçmeli dersler ve stajlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre ile devam ederler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin sınavına giremediği ders, kurul ve stajların sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Bir ders kurulu sınav notu en yakın tam sayıya yuvarlanır.”

“ Ortalama not en yakın tam sayıya yuvarlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki performansları, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Doldurulan intörn karneleri en geç iki iş günü içerisinde dekanlığa gönderilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. Başarılı olan öğrencilere G notu verilir. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak 15 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.