8 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32184

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Batman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastane Müdürünü,

d) Merkez: Batman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Batman Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

c) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

ç) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak ve Rektörlüğün bilgisi dahilinde bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgisini ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, broşür ve benzeri yayımlar yapmak ve programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür, Fakülte bünyesinde dekan yardımcıları veya tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya gerekli hallerde görevinden alınabilir.

(3) Müdürün önerisiyle ve Dekanın uygun görüşüyle Fakültede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak; bünyesinde hizmet veren anabilim dalı/bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlamak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Merkezin gerekçeli bütçe ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez için alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

f) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

g) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı halde ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.

c) Müdür ve müdür yardımcıları.

ç) Hastane Müdürü.

d) Başhemşire.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde bunun dışında da Dekanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Müdür tarafından sunulan bütçe tasarısını, personel ihtiyacı önerisini ve yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve Rektöre sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, anabilim dalı başkanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıfından birer öğrenci temsilcisi, Müdür (Başhekim), Hastane Müdürü, Başhemşire ve Dekanın daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur. Danışma Kurulu üyeleri bir yıl için görevlendirilir ve görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Dekan, olmadığı halde ise Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 12- (1) Hastane Müdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olarak diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 13- (1) Anabilim dalı klinik sorumlusu; o anabilim dalının öğretim üyeleri arasından seçilir, yeterli öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile liste halinde belirlenerek Dekanlığa bildirir.

(2) Klinik sorumlusu, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Müdüre ve Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bunlar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 14- (1) Başhemşire; ilgili mevzuat hükümlerine göre atanmaları uygun olan kişiler arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Başhemşirenin sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Hizmet gereksinimleri doğrultusunda Müdürün önerisi ve Dekanın uygun görüşü ile Rektör tarafından en fazla iki kişi başhemşire yardımcısı olarak görevlendirebilir. Başhemşire yardımcıları, Başhemşireye karşı sorumludur.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15- (1) Merkezde ve Merkeze olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olan diğer idari birimler, Dekan ve Müdüre (Başhekime) karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oylama usulü

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.