7 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32183

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/4/2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (TRABZON KARİYER): Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Üniversite genelinde, kariyer planlama dersinin koordinasyonunu sağlamak.

o) Öğrencilerin ve mezunların dijital kariyer platformlarına yönlendirilmesini sağlamak.

ö) Mezun bilgi sistemini kurmak ve yönetmek.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “TRABZON KAGUYAM’ı” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Müdür yardımcılarının görev tanımlamalarını yapmak.

ğ) Merkezin stratejik iletişim planını uygulamak.”

“2) Müdür; Merkez personelinin iş birliği içinde düzenli ve verimli çalışmasından, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite içinden ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla elli üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.