7 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32183

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Birim: Selçuk Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

c) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim ve ana sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

ç) Çift ana dal: Öğrenim gördüğü ön lisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan programı,

d) Danışman: Ders programlarının planlanmasında ve dersler hakkında öğrencilere bilgi ve destek vermesi, öğrencileri yönlendirmesi ve öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili diğer sorunlarıyla ilgilenmesi için bölüm başkanının önerisi üzerine, ilgili dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, kütüphane çalışması, proje, staj ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri,

f) Dikey geçiş: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasını,

g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Gönüllülük çalışmaları dersi: Kişisel gelişim, değerler eğitimi ve topluma katkı esaslı hem teorik hem uygulamalı dersi,

h) Hibrit eğitim: Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin eş zamanlı olarak birlikte uygulandığı karma bir eğitim yöntemini,

ı) İlgili kurul: İlgili birimin kurulunu,

i) İlgili yönetim kurulu: İlgili birimin yönetim kurulunu,

j) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık: Eğitim dili tamamen Türkçe olan bölümde/programda, öğrencinin almasının kendi isteğine bağlı olduğu programı,

k) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen sistemi,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Program: Yükseköğretim kurumlarının birimleri bünyesinde bilim ve sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

o) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

p) Son sınıf: Yarıyıl esasına göre öğretim yapan birimlerde, öğrencinin intibak sonucu kaydolduğu yarıyıldan daha üst yarıyılda aldığı dersler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü hariç tüm yarıyıllardan seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında ders alıp dört yıllık lisans programlarında yedinci yarıyıldan, 1 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında anılan birimler hariç beş yıllık lisans programında dokuzuncu yarıyıldan en az 1 ders almaya hak kazandığı sınıfı,

r) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

s) Teorik ders: Öğrenci ve öğretim elemanının karşılıklı etkileşim içinde oldukları dersi,

ş) TÖMER: Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

t) Uygulamalı ders: Bir eğitim-öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

u) Uzaktan eğitim: Öğrenenlerin zaman ve mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim yöntemini,

ü) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

v) Yan dal: Kayıtlı bulundukları ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan programı,

y) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

z) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

aa) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri,

bb) Yaz okulu: Öğrencinin eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız olduğu dersi veya not yükseltmek amaçlı başarılı olduğu dersi alması için açılan programı,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

çç) Zorunlu yabancı dil hazırlık: Eğitim dili %30 veya %100 yabancı dil olan bölümde/programda, öğrencinin almasının zorunlu olduğu programı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4- (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim dönemi, yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Yaz okulunun açılması veya kapatılması hususunda Senato yetkilidir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Kayıt yapılacak öğretim yılında birimlerden birine, merkezi yerleştirme veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan birimlerde, o öğretim yılı için geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

c) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan yüz yüze kayıt yaptıracak olanların bizzat başvuru yapmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuru yapamayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Yüz yüze kayıt yaptıracak adayların diploma ve kimlik belgeleri, ilgili birim görevlisi tarafından aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra fotokopileri tasdik edilir ve belgelerin asılları öğrenciye teslim edilir.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kesin kayıt yaptırırken sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı; kayıt tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilir ve kişi hakkında işlem başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa bu kişiye Üniversite tarafından verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin Üniversiteye yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve benzeri diğer ücretlerin geri ödemesi yapılmaz.

(6) İsteyen öğrenciler e-Devlet Kapısından kayıt yapabilir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 6- (1) Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Her türlü kayıt işleminden öğrenci sorumludur.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci birinci yarıyıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır. Üniversitede bir programa kayıt hakkı kazanan ve TÖMER eğitimini başarı ile tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler ile bir programın hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak birinci sınıfa devam edecek olan öğrenciler ders kayıtlarını kendisi yapar ve danışmanına onaylatır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyenlerden akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar geçerli mazeretini gösterir belge ve mazeretini izah eden bir dilekçe istenir. Başvuranların kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri; akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile her eğitim-öğretim yılı için bir veya iki yarıyıl dondurulur. Öğrenci, kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(6) Salgın, doğal afet, tutukluluk, hükümlülük hali ve benzeri olağandışı durumlarda kayıt yenileme ve kayıt dondurma işlemleri ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 7- (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bir program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 8- (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalardan, proje, ödev, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulama saatleri ile birlikte diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak o dersin AKTS kredisi belirlenir.

(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi; YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programı için 120, dört yıllık lisans programı için 240, beş yıllık lisans programı için 300’dür.

(5) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurulların teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 9- (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır. Daha önce aldığı bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersi almak zorunda değildir; bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir dersi/dersleri alabilir. Öğrencinin transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seçmeli dersi/dersleri yer alır ve öğrencinin başarısız olduğu ders/dersler transkriptinden kaldırılır. Öğrenci, alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı dersleri danışmanı ile birlikte belirler. Alınacak derslere ilişkin onayı danışman verir.

b) Bir programda alınması gereken ve devam zorunluluğu bulunan derslerin ders programında aynı gün ve saatte bulunması durumunda, ilk önce alttan alınması gereken dersler alınır. Kalan dersler ise bir sonraki aynı yarıyılda alınır.

c) GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenci alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda en fazla açılan AKTS kredisi kadar kredide ders alabilir. GANO’su 1,50’nin üzerinde olan öğrenciler alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda açılan 30 AKTS kredisinin %50 fazlası olan 45 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.

ç) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön lisans programlarında birinci yarıyılın sonunda, lisans programlarında ise ikinci yarıyılın sonunda tüm derslerden başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam AKTS kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir.

d) Öğrenci önceki eğitim-öğretim yarıyıllarında BB’den daha düşük not aldığı ders/dersleri, not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

e) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler; öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam eder, üst yarıyıldan ders alamaz.

f) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptinde yer almaz. Öğrenciye, programdan kaldırılan dersin yerine 30 AKTS kredisini tamamlamak üzere danışmanın uygun gördüğü ders ilgili kurul kararı ile verilir.

g) Bazı dersler uzaktan eğitim veya hibrit eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uzaktan eğitim veya hibrit eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

ğ) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim programları birleştirilerek ders yapılan bölüm/programlar ile lisans tamamlama, mühendislik tamamlama, diploma denklik, çift ana dal ve yan dal programı öğrencileri dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

h) Öğrenciler ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ilgili yönetim kurulunun kararıyla ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilir.

ı) Öğrenciler eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli ders havuzunda bulunan kendi birimlerinin veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersler ile Üniversitenin herhangi bir biriminden içeriği ve AKTS kredisi uyan dersleri alabilir.

i) Öğrenci, öğrenim süresi boyunca gönüllülük çalışmaları ders havuzundan ders/dersler seçebilir. Bu derslerin AKTS kredisine ve GANO’ya etkisi yoktur. Bu derslerin esasları Senato tarafından belirlenir.

j) Öğrencinin, muaf olmak istediği ders/dersler için akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihine kadar ilgili birime dilekçe ile başvurması gerekir.

Derslere devam

MADDE 10- (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına giremez.

(2) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer.

(3) Devam denetimi, ilgili birim tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır ve devam durumu akademik takvimde belirtilen final sınavlarının başlayacağı günden en az iki gün önce ilgili dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir.

(4) Öğrenci alacağı sağlık raporunu devamsızlıktan muaf tutulmak için beyan edemez.

(5) Derse devam şartını yerine getirmeyen ya da uygulamalardan başarısız olan öğrenciler o dersi, bir sonraki açıldığı yarıyılda devam etme koşuluyla tekrar almak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 11- (1) Üniversitedeki sınavlar, aşağıda yer almaktadır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Bir yarıyıl programında yer alan derslerden, ortak zorunlu dersler ayrı bir günde yapılmak kaydıyla bir günde ortak zorunlu dersler hariç en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Final sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Final sınavının nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilgili kurul karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin final sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan, DC ve altı not alan öğrenciler girebilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, güz veya bahar döneminde dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde ilgili birim tarafından açılacak tek ders sınavına girer. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavından başarılı olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için zorunlu staj, proje, tasarım, atölye ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, ilgili birimler tarafından ilan edilen tarih, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili yabancı dil dersinden akademik yılın başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senato tarafından belirlenir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi veya ilgili yabancı dil dersinden muaf sayılır. Ayrıca aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersi veya ilgili yabancı dil dersinden muaf sayılır:

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde en az 50 puan veya dengi puan alan öğrenciler.

2) Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği tanınan yabancı üniversitelerde ilgili dilde hazırlık programında eğitim görüp başarılı/muaf olmuş öğrenciler.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilecek durumda olan öğrencilere başarısız oldukları ve/veya hiç almadıkları bütün dersler için yapılan sınavdır.

(2) Birinci fıkrada yer alan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje, ödev ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurul karar verir.

(3) Öğrenciler; birinci fıkrada yer alan sınavlara ilan edilen tarih, saat ve yerde girmek, öğrenci kimliklerini veya öğrenim gördükleri birimden alacakları onaylı öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili kurul kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç on beş gün önce, final sınavı sonuçlarını o dersin bütünleme sınavı başlamadan en geç bir hafta önce, bütünleme sınavı sonuçlarını ise sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan etmek ve otomasyon sistemine girmek zorundadır.

(5) Sınav evraklarının ilgili dekanlığa/müdürlüğe iki ay içinde teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilen sınav evrakları ve tutanaklar en az iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12- (1) Öğrenciler sınav notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak sınav ile ilgili maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine, idare tarafından yapılacak inceleme sonucunda yapılan sınavda maddi hata tespit edilirse ders sorumlusunun da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile gerekli düzeltmeler yapılır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 13- (1) Birimlerde öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Mutlak

Değerlendirme

Sistemindeki Not Aralıkları

Başarı

Notu

Harf Notu

Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

88 – 100

4,00

AA

A

Mükemmel

80 – 87

3,50

BA

B

Çok İyi

73 – 79

3,00

BB

C

İyi

66 – 72

2,50

CB

D

Orta

60 – 65

2,00

CC

E

Yeterli

50 – 59

1,50

DC

–

Şartlı Geçer

0 – 49

0,00

FF

FX

Derste Başarısız

0

0,00

F

F

Devamsız Başarısız

60 – 100

–

G

–

Geçer (Kredisiz Derslerde Başarılı)

0 – 59

–

K

–

Kalır (Kredisiz Derslerde Başarısız)

–

–

M

–

Muaf (Derecelendirme Dışı)

(3) Üçüncü fıkrada yer alan harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.

b) DC: Şartlı Geçer; öğrencinin YANO’su 2,50 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır).

c) FF: Derste başarısız.

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı.

e) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız.

f) M: Muaf; bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 14- (1) Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) GANO; öğrencinin bir birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır.

(3) YANO; öğrencinin ilgili yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla hesaplanan GANO’sudur.

Başarı denetimi

MADDE 15- (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. DC notunu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyılda YANO’sunun 2,50 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder.

(2) DC notu ile ilgili değerlendirme, final ve bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 16- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Mazeretler

MADDE 17- (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin isteği üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazeretli olduğu süre bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. Öğrencilerin sağlık ile ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun Üniversite sağlık kuruluşlarından veya tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınması ve aslının ilgili birime sunulması zorunludur.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 18- (1) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alınması.

b) Öğrencinin ilgili birime ilişik kesme isteğini şahsen veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi aracılığı ile yazılı olarak bildirmesi.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi

MADDE 19- (1) Üniversite birimlerine yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Çift diploma programları

MADDE 20- (1) Yurt dışındaki üniversiteler ile çift diplomaya dayalı, uluslararası ortak lisans programları (UOLP) ve uluslararası ortak ön lisans programları (UÖLP) açılabilir. Bu eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dille eğitim

MADDE 21- (1) Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile sadece belirli bir yabancı dil ile veya Türkçe ve belirli bir yabancı dil ile karma olarak eğitim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet

MADDE 22- (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki asgari AKTS kredisi şartlarını sağlayarak gerekli olan dersleri alması ve başarması, uygulama, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla kalan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öder. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

Diplomalar

MADDE 23- (1) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar ve diploma ekleri Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli, tasarımı ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından onaylanır.

(2) Lisans programı öğrencilerinden ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu derslerini alıp başarmış olan, sadece ilk dört yarıyılı esas alınarak belirlenecek olan GANO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, ilgili programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(4) Öğrenciye, diploma, diploma eki, transkript ile birlikte varsa diploma yüksek onur belgesi veya diploma onur belgesi verilir. Transkriptte tekrar alınmış derslerden sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 24- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin ilgili birimdeki adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26- (1) 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.