6 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32182

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Afetten zarar gören taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin olarak;

a) Komisyon mutat toplantı dönemi dışında toplanabilir.

b) Bakanlık Komisyonun teklifi ile afetten zarar gören taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje yardımı üst limitini beş katına kadar, uygulama yardımı oranlarını %90’a kadar ve uygulama yardımı üst limitini on katına kadar, uygulama yardımı ilk ödeme oranını %50’ye kadar artırabilir. Afetten zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan yardımlarda, taşınmazda afet kaynaklı oluşan hasarın giderilmesine yönelik yeniden yapılan başvurular son ödeme tarihinden itibaren geçen süreye bakılmaksızın Komisyonca değerlendirilebilir.

c) Komisyon, 5 inci maddede yer alan proje yardımı konularına ek olarak restitüsyon projesi, rekonstrüksiyon projesi, diğer ilgili mimari ve mühendislik projeleri ve raporları ile zemin etüt raporuna da proje yardımı yapabilir. Komisyonca Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunan projeler kapsamındaki tüm uygulama yardım taleplerinin yanı sıra afetin niteliği göz önünde bulundurularak gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon talepleri de değerlendirilebilir.

ç) İlgili idare tarafından iletilen toplu başvurularda sokak veya doku bütünlüğü içinde yer alan ve afetten zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının en az %20’si için başvuru yapılmış olması yeterlidir.

d) Komisyon, talepleri yapının mimari özelliklerini, bölgenin tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna kattığı değeri dikkate almak suretiyle değerlendirir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.