30 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32176

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanlığı/başkanı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını/başkanlarını,

d) Anabilim dalı kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders seçimi, tez çalışması ve dönem projesi dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programında kredisiz dönem projesi dersi kapsamında öğrenci tarafından araştırılan bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde hazırlanması ve sunulması faaliyetini içeren raporu,

g) Enstitü: Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili enstitü kurullarını,

h) Enstitü yönetim kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili enstitü yönetim kurullarını,

ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci tez danışmanını,

i) Fakülte: Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı olarak lisans eğitim-öğretimi yapan fakülteleri,

j) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

k) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ya da yayınlamayı,

m) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

n) Enstitü müdürü: Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından atanan enstitü müdürünü,

o) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Program: Bir anabilim dalına bağlı olarak, o anabilim dalı ile aynı ya da farklı adla açılmış olan eğitim programını,

r) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

s) Rektörlük: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünü,

ş) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

t) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışmasını,

v) Tez izleme komitesi: Doktora tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere üç öğretim elemanından oluşan komiteyi,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Hükümler

Genel esaslar

MADDE 4- (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin/fakültelerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Bir lisansüstü program, fakülte bölümüyle aynı adı taşıyorsa, bu bölümün başkanı aynı zamanda enstitü anabilim dalının da başkanıdır. Bölüm kurulu da enstitü anabilim dalının kuruludur.

(2) Lisansüstü programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile açılır.

Dersler

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(2) Lisansüstü programlarını tamamlamak ve mezuniyet hakkını elde etmek için öngörülen müfredattaki derslerin başarıyla tamamlanmasının yanı sıra mevzuatın zorunlu tuttuğu konuları içeren derslerin de başarıyla tamamlanması zorunludur.

(3) Bir lisansüstü program için dönemde hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Kontenjanlar

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları; anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü yönetim kurulu önerisi, Senatonun kararına istinaden Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru tarihleri, giriş yazılı/sözlü sınav tarihleri ile gerekli görülen diğer bilgilerle birlikte ilan edilir.

Başvuru, kabul ve kesin kayıt

MADDE 7- (1) Öğrenci alınacak programlar, programların gerektirdiği başvuru ve kabul koşulları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve güz ve bahar dönemleri başında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrencilerin değerlendirme kriterleri ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES veya eşdeğer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları şarttır. Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla beş yıl önce mezun olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftır. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla İngilizce hazırlık programına alınabilirler. İngilizce hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin, lisansüstü programlarına başlayabilmeleri için kendi kabul edildiği yılda veya lisansüstü programa geçiş yılında geçerli olan İngilizce yeterlik koşulundan birini sağlamaları gerekir.

(6) Başvurular, gerekli belgeler ile ilan edilen süreler içinde ilgili enstitülere yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kaydolacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tarihinde geçerli olmalıdır.

(7) Programlara girmeye hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen süreler içinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Kayıt için gerekli belgeler elektronik ortamda ilan edilir.

(8) İlan edilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(9) Kaydını yaptırmayan asıl öğrencilerin yerine yedek öğrencilerin kayıtları enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt tarihlerinin bitişinden en geç ekle/bırak haftasının sonuna kadar yapılır.

(10) Öğrencilerin askerlik işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(11) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Akademik yıl ve yarıyıl

MADDE 8- (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve dönem sonu sınavları hariç en az on dört haftadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurullarının önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Yaz öğretimi, normal eğitim-öğretim dönemi olarak açılamaz. Öğrenci, yaz öğretiminde en fazla iki ders alabilir.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 9- (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücretlidir.

(2) Lisansüstü programlar ile bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücretleri akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple Üniversitede eğitim döneminin başlamasını müteakip kaydını sildirmesi halinde, öğrenciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(4) Öğrenim ücretlerini ilan edilen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(5) Lisansüstü programlarda burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler her yarıyıl başında ilan edilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl başında tez veya dönem projesine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenimi süresince iki kez art arda veya üç kez aralıklı, doktora öğrenimi süresince üç kez kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kayıt dondurma

MADDE 11- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle birlikte belirtilen süreler içerisinde ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre mevzuatta belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle, enstitü yönetim kurulunca, istekte bulunan öğrencinin kaydı tek seferde en çok iki yarıyıl için dondurulabilir.

Kayıt silme

MADDE 12- (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Akademik takvim

MADDE 13- (1) Lisansüstü programlarda eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvim, enstitü yönetim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri kayıt yenileme ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Derslere kayıt

MADDE 14- (1) Lisansüstü öğrenciler açılan dersler arasından kaydolacağı dersleri, danışmanıyla birlikte seçerler. Ders kaydı danışman onayıyla kesinleşir.

Derslere devam

MADDE 15- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

(2) Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80 devam şartı aranır. Sağlık raporu veya akademik izin kâğıdı sunulduğu takdirde kaçırdığı sınav için telafi hakkı verilir ancak derslere devamsız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16- (1) Sınavların türü, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar; yazılı, ödev veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri ve başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve bunların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girer.

(3) Her yarıyılın sonunda, dönem sonu sınavı yapılması zorunludur.

(4) Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına yasal mazereti nedeniyle giremeyen lisansüstü öğrencilerine, sınav tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde başvurması halinde, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunması halinde mazeret sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(5) Başarı harf notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

a)

Puan                               Harf Notu                                  Katsayı

90-100                                AA                                         4,00

85-89                                   BA                                         3,50

80-84                                   BB                                          3,00

70-79                                   CB                                          2,50

60-69                                   CC                                          2,00

50-59                                   DC                                         1,50

45-49                                  DD                                         1,00

0-44                                     FF                                          0,00

b) (a) bendindeki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

1) NA: Devamsızlık koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir.

2) S: Kredisiz derslerinde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

3) U: Kredisiz derslerinde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

4) P: Kredisiz derslerini ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

5) I: Hastalık veya geçerli başka bir nedenle başarı notu oluşmamış öğrencilere verilir. Bir dersten I notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin I notu, kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür; ancak uzayan hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki yarıyılın kayıt başlangıcına kadar uzatılabilir.

6) EX: Lisansüstü programlara kabul edilen, hazırlık sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.

7) W (çekilmiş): Öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dâhil edilmez.

c) Öğretim elemanı, (a) bendindeki çizelgeyi referans alabileceği gibi, dersi alan öğrencileri dönem başında bilgilendirmek kaydıyla bağıl değerlendirme de yapabilir.

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak gerekir.

(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür.

(8) Tez Çalışması ve Dönem Projesi dersleri, her dönem sonunda danışmanı/tez komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonunda çalışmaların başarı ile devam ettiği (P) veya başarısız (U) olduğu şekilde enstitüye bildirilir. Öğrencinin tezini başarı ile sonuçlandırması halinde, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü kurul kararı ile harf notu (S) olarak belirlenir.

(9) Uzmanlık alan dersinin notu danışmanı tarafından dönem sonunda başarılı (S) veya başarısız (U) olarak girilir.

(10) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin AKTS kredi değeri ile öğrencinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren alınan derslerin ağırlıklı notları toplamının ders AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kaydolunan derslerden kazanılan ağırlıklı notların, kaydolunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır. Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

(11) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2,50/4,00, doktorada en az 3,00/4,00 olması gerekir.

(12) Öğrenci varsa sınav sonucu itiraz başvurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde enstitüye yazılı olarak yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(13) Öğrencinin yurt dışı değişim programları çerçevesinde almış olduğu dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisansüstü programdaki derslerin yerine sayılır.

(14) Yarıyıl sonunda tüm derslerin notları ve sınav evrakı dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanmış olarak en geç on beş gün içinde enstitüye bir tutanakla teslim edilir. Sınav evrakı beş yıl süreyle enstitü arşivinde, takip eden beş yıl süreyle de Üniversite arşivinde saklanır.

(15) Pilotaj Anabilim Dalı tarafından verilen uçuş eğitimi derslerinde, 23/1/2022 tarihli ve 31728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders tekrarı ve dersten çekilme

MADDE 17- (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri takip eden yarıyıllarda tekrar alır. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen süreler içinde kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bu süreler dışında dersten çekilemezler.

Ders transferi

MADDE 18- (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıtlılığı süresince özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, kaydolmadan önce yurt içi veya yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersleri anabilim dalının görüşü, enstitü yönetim kurulunun kararıyla saydırabilirler. Transfer edilen dersin/derslerin toplam AKTS kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez. Seminer dersi ve doktora yeterlilik sınavı muaf edilmez. Harf notunun dönüşümü YÖK eşdeğerlikler tablosuna göre yapılır.

Disiplin

MADDE 19- (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

Danışman atanması

MADDE 20- (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için ders seçiminde, tez/seminer/proje konusunun belirlenmesinde ve yürütülmesinde yardımcı olacak ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağlayan doktora derecesine sahip araştırmacılardan anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından danışman atanır. Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde eş danışman da atanabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da eş danışman olarak kabul edilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar, bu görev anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Bu görev için ek ders ücreti ödenmez.

(4) Eş danışmanlara ek ders ücreti ödenmez.

(5) Kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı için ek ders ücreti ödenmez.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında danışmanlara ücret ödemesi, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, öğrencinin dönem kaydını, tez ve uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırmış olduğu tarih itibarıyla başlanır.

Danışman değişikliği

MADDE 21- (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen koşullar sağlandığında değişir.

(2) Bu haller dışında; öğrencinin yazılı gerekçeli talebiyle anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından danışman değişikliği yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programı

MADDE 22- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 23- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Süre

MADDE 24- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, dönem projesi dersine üst üste iki defa kayıt yaptırmayan veya NA ya da U notu alan öğrencinin ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 25- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Diploma

MADDE 26- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, mezuniyetin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları taktirde tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Süre

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Anabilim dalı kurulu, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. En az iki dönem tez dersine kayıt yaptırmamış olan öğrenci, tez savunma sınavına alınmaz.

(3) Dört yarıyıl sonunda, öğretim planında yer alan kredili derslerini ve zorunlu seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programında, tez çalışması dersine üst üste iki defa ya da aralıklı olarak üç kez kayıt yaptırmayan veya NA ya da U notu alan öğrencinin ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 29- (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tezli yüksek lisans programı, her birinin kredi değeri üç olan en az yedi ders, kredisiz zorunlu bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla zorunlu seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

b) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

c) Öğrencinin mezuniyet yükümlülüğüne sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

ç) Öğrenci programa kaydolduktan sonra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ancak bu derslerin en fazla ikisi mezuniyet yükümlülüğüne sayılır.

Tez önerisi

MADDE 30- (1) Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişiklikleri; öğrenci ve danışmanın anabilim dalı başkanlığına başvurusu üzerine anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Tez jürisi oluşturulması

MADDE 31- (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32- (1) Öğrenci, yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve diğer gerekli belgeler ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanının uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 33- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen gereklilikleri yerine getirmiş olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora

MADDE 34- (1) Doktora programı, öğrenciye, ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılmaz.

Süre

MADDE 35- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 36- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında aldığı derslerden en fazla iki tanesi sayılır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda Mayıs ve Kasım aylarında yapılmak üzere en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlilik sınavı Senato tarafından belirlenen şartlara göre yapılır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışmaları ile ilgili işlemlerin başlatılması için, fazladan alacağı dersleri tamamlaması beklenmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim elemanından oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez jürisi oluşturulması

MADDE 40- (1) Tez izleme komitesinin tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı kararıyla birlikte, danışman, intihal programı raporunu ve tezin bir nüshasını enstitüye teslim eder. İntihal programı raporunun enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslara uygun olması halinde, anabilim dalı kurulu, öğrenci için tez jürisini enstitü yönetim kuruluna önerir. Tez jürisi; öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim elemanı ile en az ikisi farklı bir üniversiteden olmak üzere beş asıl, en az biri farklı bir Üniversiteden olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Eş danışman jüri üyesi olamaz. Ancak toplantıya oy hakkı olmaksızın katılabilir. Jüri, gerekli görülen hallerde enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 41- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamalı ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü, gerekli dokümanlarla birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporuyla birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim elemanından oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 42- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 43- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla almaları gereken dersler belirtilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silme işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen kurallar uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az CC notu ile süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süre kısıtlamasına dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 44- (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 45- (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş koşulları Senato tarafından belirlenir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 46- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda, enstitü tarafından Üniversite içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. İlanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine ve e-posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48- (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.