30 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32176

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsansız hava aracı (İHA) sistemleri ile ilgili bilgi birikimini arttıracak analizler, geleceğe yönelik yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.

b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile iş birliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, şirket gibi özel kuruluşlara eğitim, danışmanlık, test ve analiz hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

f) İnsansız hava aracı sistemleri, sürü İHA’lar, İHA alt sistemleri, İHA’larda yapay zeka ve benzeri alanlarda konferans, sempozyum ve çalıştay düzenlemek.

g) İnsansız hava aracı sistemleri alanında uzman öğrenci yetiştirmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerine proje tabanlı eğitim için destek olmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında insansız hava aracı sistemleri alanında akademik faaliyetler yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşların insansız hava aracı sistemleri ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün insansız hava aracı sistemleri projelerini geliştirmek ve bunları hayata geçirmek.

b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi aşamasında akademi-sanayi iş birliğini en üst düzeyde sağlamak.

c) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının dersleri olmak üzere insansız hava aracı sistemleri ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar için akademik platform görevi yapmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili yapılan özgün akademik çalışmaları Rektörün uygun görmesi halinde basmak ve bu yayınların satışı ile Üniversiteye katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla iş birliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanakları sağlamak.

d) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik ve sosyal çevrede tanıtmak.

e) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak mümkün olduğunca kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, şirket gibi özel kuruluşlara, ulusal ve uluslararası kaynaklı projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak.

f) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

g) Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı sağlamak.

ğ) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, iş birliği becerilerini ve beraber çalışma kabiliyetlerini geliştirmek.

h) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına başta insansız hava aracı sistemleri olmak üzere itki, aerodinamik, uçak yapısı, aviyonik, uçuş kontrolü ve uçuş elektroniği gibi havacılık konularında danışmanlık hizmeti vermek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yaparlar ve kurulların toplantılarına katılabilirler. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Mütevelli Heyetin onayı ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek.

c) Merkezin yönetim organlarına başkanlık yapmak.

ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek.

d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek ve alınan kararları uygulamak.

g) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak, Yönetim Kuruluna ve Rektöre onay için sunmak.

h) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Senatoya sunmak.

ı) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörlüğe onay için sunmak.

i) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve enstitü müdürleri olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi 3 yıl ile sınırlıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az 3 ayda bir kez toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayladığı aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda çalışmaları olan öğretim elemanları.

b) Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri.

c) Diğer üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Danışma Kurulunda bir yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 19/12/2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.