27 Nisan 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32173

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(10) Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren yüksek lisans tezinden üretilmiş ulusal veya uluslararası hakemli dergide bir makalesinin yayımlanması veya yayına kabul aldığının belgelenmesi ve ilgili yayında İstanbul Gedik Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Doktora öğrencisinin, tez çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması; ilgili yayında öğrencinin birinci yazar olması ve yayında İstanbul Gedik Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut öğrencilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 10 uncu maddenin onuncu fıkrası ile 23 üncü maddenin on birinci fıkrasındaki hükümler 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıtlı olan öğrenciler için uygulanmaz.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.