19 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32168

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK TARIMSAL

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan “Araştırmalar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“p) Merkezde bulunan hayvansal araştırma ve uygulama alanlarında öğretim elamanları ve öğrencilerin araştırma ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi için kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği protokollerine dayalı projeler yapmak.

r) Merkezde tarım dışı arazilerin tarıma kazandırılması, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği protokollerine dayalı projeler geliştirmek.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.