19 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32168

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

b) Muafiyet sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan bölümlerdeki öğrencilerin, ilgili eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil I ve II (İngilizce) derslerinden muaf olmak için girebilecekleri yabancı dil sınavını,

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ç) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

e) Seviye Tespit Sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

f) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yeterlik sınavı: Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin program için istenen yabancı dil düzeyi ve yeterliliğe sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavı,

ı) Yüksekokul Müdürlüğü: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu (YYK): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

j) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5- (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde öğrencilere Avrupa Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages CEFR) esaslarına uygun bir dil eğitimi programı sunulur. Hazırlık eğitim-öğretimi ile zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin en az B1 ve üstü düzeyine getirilmesi hedeflenir.

(2) Hazırlık eğitimi programı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan yıllık esasa göre yapılır. Haftalık ders saatleri öğrencilerin seviyeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Gerekli hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrencilerin, bu zorunluluğu sağlayabilmeleri için programda öngörülen toplam yıllık ders saatinin %80’ine devam etmeleri gerekir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmazlar.

(5) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinden, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınavlardan başarılı olduğunu belgelemek şartıyla devam zorunluluğu aranmaz. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin, ders kayıtlarını takip eden on beş gün içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne başvuru yapması ve başvurunun Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır.

(7) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık eğitimleri süresince kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitiminde geçirilen süre, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarında öngörülen yasal eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6- (1) Zorunlu hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ders kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından koordineli şekilde yürütülür.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilecek öğrenci sayısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Belirlenen kontenjanın birimlere dağılımı Senato tarafından kararlaştırılır. Bu şekilde belirlenen ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan için ilgili akademik birimlere yapılan başvurular öğrencilerin ÖSYM yerleştirme puanı sırasına göre değerlendirilir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde bu taleplerini kayıt yaptırmış oldukları programın bağlı olduğu akademik birimlere bildirirler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları bağlı bulundukları akademik birimler tarafından yapılır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir akademik yıldır.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar bölümlerinde almaları gereken Zorunlu Yabancı Dil I - II (İngilizce) derslerinden muaf olurlar.

(6) Öğrenciler, İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınavlardan başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince bölümlerinde almaları gereken Zorunlu Yabancı Dil I - II (İngilizce) derslerine devam ederler.

Hazırlık eğitimi muafiyet durumu

MADDE 7- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olmak.

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavının (E-YDS) hazırlık eğitimi verilecek alanda en az 60 puan almış veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen bir sınavdan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

c) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda ilgili yabancı dil alanında hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmak ya da başka bir üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan almış olmak.

ç) En az son üç yılında, hazırlık eğitimi verilen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o anadilde eğitim verilen ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

Yeterlik sınavı

MADDE 8- (1) Yeterlik sınavı her yıl güz yarıyılı başında dersler başlamadan bir hafta önce ve öğrencilerin talepleri halinde güz yarıyılı sonunda Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih ve esaslar çerçevesinde yapılır. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(3) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler bahar yarıyılında bölümlerindeki derslere devam edebilirler.

(4) Yeterlik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşama dilbilgisi, sözcük bilgisi, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. İkinci aşama konuşma becerilerini ölçer. Notlar birinci aşamanın %80’i, ikinci aşamanın %20’si alınarak hesaplanır. Not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır.

Seviye tespit sınavı

MADDE 9- (1) Seviye tespit sınavı, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre gruplara ayrılır. Seviyelerine göre gruplara verilen haftalık ders saatleri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Yılsonunda bütün gruplar aynı/ortak sınava girerler.

(2) Seviye tespit sınavı her yıl güz yarıyılında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarih ve belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Seviye tespit sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır.

(5) Senato kararı ile yeterlik sınav sonuçları seviye belirleme amacıyla da kullanabilir. Bu durumda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır.

Sınavlar ve notlar

MADDE 10- (1) Sınavlar; ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, proje ve ödevler, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. Ara sınavlar ile yılsonu ve bütünleme sınav notlarının %80’i yazılı ve %20’si sözlü sınavlardan oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yüksekokulda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur.

(2) Ara sınavlar, her iki dönemde ikişer sınav olmak üzere toplam dört sınav olarak uygulanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi ara sınav notu olarak %40 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(3) Kısa süreli sınavlar haberli veya habersiz yapılan sınavlardır. Her dönem en az beş kısa süreli sınav yapılır ve bu sınavların aritmetik ortalaması alınarak %15 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(4) Proje ve ödevler %5 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(5) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yılsonu sınav notu, genel başarı notuna %40 oranında yansıtılır. Yılsonu veya bütünleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 alınması zorunludur.

(6) Bütünleme sınavında yılsonu sınavı kriterleri geçerlidir.

(7) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 11- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 12- (1) Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Diğer sınavlardaki mazeret durumları, 4/10/2011 tarihli ve 28074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden, yeterlik sınav notu ya da genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır ve ilgili programların birinci sınıflarına kaydı yapılır.

(2) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek güz dönemi başında veya yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olduğu veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen öğretim programına devam edebilir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir ve haklarında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında devamsızlıktan kalan ya da başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri programa devam ederler.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında devam koşulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler normal eğitim-öğretim süreleri içerisinde yapılan yeterlilik sınavlarına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar ve Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

MADDE 14- (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil dersleri, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre düzenlenir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilir ve yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 15- (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II (İngilizce) derslerinden muaf olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet durumu, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenir.

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler bölümlerinde almaları gereken zorunlu yabancı dil I ve II (İngilizce) derslerinden muaf olurlar.

Başarı durumu

MADDE 16- (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II (İngilizce) dersleri başarı durumu, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 16/8/2016 tarihli ve 29803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.