17 Nisan 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32166

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından EABDAK, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, öğrencinin danışmanını enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile ve Üniversitedeki alanı aynı olmak şartıyla diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında danışman öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde atanır. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK’nin kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun olmak şartıyla Üniversitedeki kadrolu öğretim üyeleri arasından veya başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK’nin kararı şarttır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin başarılı sayılması için hem yazılı hem de sözlü sınavdan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda adaya yöneltilen sorular ve cevapları tutanak altına alınır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.