17 Nisan 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32166

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Merkez Müdürü: Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürü gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektörün onayına sunar.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.