15 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32164

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türk Akreditasyon Kurumunda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli asli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-l sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ayrıca sözleşmeli asli personel hakkında 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

 

Eki için tıklayınız