14 Nisan 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32163

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yapılan muayene neticesinde MİH dışında çalıştığı tespit edilen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır. Ancak, kullanıcısı tarafından sadece satış amaçlı olarak kullanılan; yakıt dispenserleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri için ayarının doğru olmaması durumu ölçü aleti kullanıcısı aleyhine sonuç doğuruyorsa herhangi bir idari para cezası verilmez, ölçü aletine el konulmaz ve kullanıcı durum hakkında bilgilendirilir.”

“f) 17 nci maddenin on üçüncü fıkrasına göre bildirim yapılarak servis tarafından muayeneye alınan yakıt dispenserleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin; yakıt olmaması nedeniyle muayenesinin yapılamaması halinde kullanıcı, yapılamayan muayene için servisin muayeneye geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeniden muayene ücreti ödeyerek başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvurulmaması halinde damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre Bakanlıkça gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu fıkraya göre yeniden muayene başvurusu yapılanlar için yakıt olmaması nedeniyle muayenenin servis tarafından yapılamaması halinde, kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Servis; muayene başvurusunu almış olduğu ölçü aletlerinden, muayenesi kullanım yerinde yapılacak olanların muayenesinin yapılacağı zamanı kullanıcıya elektronik posta, kısa mesaj servisi veya yazı ile muayene öncesinde bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Servis; maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri için 2023 yılında alınan periyodik muayene başvurularını 30/6/2024 tarihine kadar, 23/12/2022-15/11/2023 tarihleri arasında alınan ilk muayene başvurularını ise 31/12/2023 tarihine kadar tamamlar.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.