5 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32154

KANUN

MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL

EDİLMESİNE İLİŞKİN 16/4/2020 TARİHLİ VE 273 SAYILI “GUVERNÖRLER

KURULU KARARI”NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA VE

MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMUNA KATILMAK İÇİN

HÜKÜMETE SALÂHİYET VERİLMESİNE DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 7450

Kabul Tarihi: 31/3/2023

MADDE 1- (1) Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının tadil edilmesine ilişkin 16/4/2020 tarihli ve 273 sayılı “Guvernörler Kurulu Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- 1/9/1956 tarihli ve 6850 sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salâhiyet Verilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milletlerarası Finansman Kurumuna olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 187.498.000 ABD doları karşılığını geçemez.”

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4/4/2023