5 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32154

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE ANLAŞMADA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7449

Kabul Tarihi: 30/3/2023

MADDE 1- (1) 3 Mart 2023 tarihinde Abu Dabi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4/4/2023