2 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32151

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/5/2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “geçerli değildir.” ibaresi “geçerlidir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz Okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları yapılır, bütünleme sınavı yapılmaz. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına çeşitli sebeplerden dolayı giremeyen öğrenciler için mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.